ساعت:

پیام مدیریتی مولا:

حضرت علی (ع) : ... و بدانيد كه مرگ چنان چشم در چشم شما دوخته كه گويا هم اكنون چنگالهايش را در پوستتان فرو برده است... پس وابستگي هاي دنيا را ببريد و به توشه تقوا تكيه كنيد.

فعالیتهای پژوهشی

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

بند 3-1-  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي *                                                                                                                                                                                                                   صفحه هفدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه کشور صفحات مشخصات نشريه تاریخ انتشار

(ماه سال)

يا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

الف- ضریب تأثیر (IF) ب- ضریب تأثیر متوسط ج- نمايه علمي معتبر اسامی همكاران به ترتیب (شامل نام متقاضی) امتیاز ملاحظات
سال شماره کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

هیات ممیزه

 

1 بررسي روش هاي افزایش شفافيت اطلاعاتي بازار سرمايه ايران و انتخاب روشي بهينه با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي مورد بورس اوراق بهادار تهران پيشرفت هاي حسابداري ایران   1388 1 پائيز1388  Fall2009       ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

عباسي عباس

خليفه مجتبي

       
2 بررسي موانع ومشكلات استقرار نظام هاي اطلاعاتي مديريت:مطالعه موردي در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان دانشور رفتار ایران 59 تا 70 1388

(2009)

  تير1388  Jun2009)       ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

حسين زاده عباس

       
3 بررسي رابطه بين انتخاب كاركنان و اثربخشي سازمان :مورد سنجي در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان پژوهشهاي مديريت ایران 114 تا 117 1388   بهار1388       ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

محي الديني زهرا

       
4 بررسي رابطه میان تنش هاي سازماني و تمايلات ترك خدمت كاركنان دانشور رفتار ایران 43-35 1388 38 دی ماه 1388       ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

ابراهيمي نژاد رفسنجاني غلامرضا

ياري ناصريه محمد

 

       
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                  امضای مدیر گروه مربوط                                            امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 3-1-  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي *                                                                                                                                                                                                                  

5 رابطه ديدگاه ارزشي مديران و ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي آن ها در سازمان هاي دولتي پژوهش هاي مديريت در ايران ایران 1تا 33 1388 2 زمستان1388  Winter2010       ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

اكبري مهناز

       
6 نگاه آينده و تدوين چشم انداز دانشگاه ها: مطالعه موردي در دانشگاه ولي عصر عج مدیریت بازرگانی ایران 113- 130 1390 9 پاییز 1390       خوش سيما عليرضا

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

شاه حسيني محمد علي

       
7 بررسي رابطه اخلاق مداري كسب و كار و مشتري مداري شركت الماس كوير پژوهش های مدیریت در ایران ایران 19- 31 1391 2 تابستان 1391       ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

شول عباس

       
8 The study of the relationship between managers role and motivation among personnel EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES جهموری چک 2022 تا 2029 2013 3 بهار 1392     تامسون رویترز ISI ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زینلی سینا

       
9 بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك كارآفرينانه بر عملكرد سازماني سازمان صنايع غذايي شهرستان شيراز از ديدگاه مديران پژوهش هاي مديريت عمومي ایران 79 تا 99 1392 21 پائيز1392   Fall2013       ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

قادري هانيه

       
10 پهنه بندي فضايي خطر زلزله با استفاده از نرم افزار GIS و تكنيك تصميم گيري چند معياره در شهرستان زرند فصلنامه جغرافيا ایران 67 تا 84 1393 2 بهار1393   Spring2014       ايزدي يزدان آبادي آزاده

ابراهيمي نژاد مهدي

(راهنما)

صادقي زين العابدين

       
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                  امضای مدیر گروه مربوط                                            امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

 

بند 3-1-  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي *                                                                                                                                                                                                                  

11 The role of crisis management human resources in maintenance employees of Isfahan provincial education INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES   1067 تا 1072 1393 (2012) 4 فروردین 1393

(Apr2014)

      نجفي عليرضا

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

(راهنما)

       
12 Examining the role of human resource management in retaining teaching employees: a case study in Sistan and Baluchestan province educational center INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES   498 تا 504 فروردين1393

سری 4

Apr2014       نجفي عليرضا

ابراهيمي نژاد مهدي (راهنما)

كاظمي مهدي

       
13 The impact of earthquake instance in reducing financial and human losses caused by the earthquake DAV INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE     2015 سری 5 2015

(1393)

      محمدي پور محمد علي

ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي (راهنما)

خواهنده كارنما اسداله

       
14 Locating a suitable place to settle in urban passive defense using Geographic Information System (Case study: district 4 of City of Kerman) International Journal of Basic Sciences & Applied Research ترکیه 88 تا 97 شهریور 1393 3 Sep2014     ISI ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

زهره اي مجيد

       
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                  امضای مدیر گروه مربوط                                            امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

بند 3-1-  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي *                                                                                                                                                                                                                  

15 Adopting entrepreneurial orientation to improve agile manufaturing aaps Pharmsci انگلیس   1393

2014

  Sep2014

شهریور 1393

    اسکوپوس ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

خسروي سعيد

جلائي اسفندابادي دكترسيدعبدالمجيد

       
16 Investigate the relationship between organizational citizenship behavior and service quality in Atyesazan insurance CO branches in Iran Cumhuriyet Science Journal ترکیه   2015   Sep2015

(شهریور 1394)

      ملاحسيني علي

خواهنده كارنما هنگامه

ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

 

       
17 بررسي و سنجش رابطه اخلاق كسب و كار و رضايت مشتري پژوهش های مدیریت عمومی   87 تا 108 1394 30 تابستان1394       ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

تقوي علي

       
18 مکان یابی بهینه اسکان موقت دانشجویان پس از زلزله احتمالی شهر کرمان(مطالعه موردی: مناطق 3و4) نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی         2016       مهدی ابراهیمی نژاد

طیبه دمیری

       
19 The relation between job stress and self-consept with job performance among psycologists of Rehabilitation centers in Kerman City KUROSHIO ژاپن 103 تا 110 2016 2 Feb2016

(بهمن1394 )

     

ISI تامسون رویترز

باژيان سمانه

ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

(راهنما)

       
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                  امضای مدیر گروه مربوط                                            امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

بند 3-1-  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي *                                                                                                                                                                                                                 

20 The position of the comertial brand of the company from the perspective of costomers and experts IJCRB

International Journal of contemporary Research in Business

دانشگاه کالیفرنیا     Vol. 4

No. 9

January 2013     تامسون رویترز

ISI

مونا ترکمان

مهدی ابراهیمی نژاد(استاد راهنما)

       
21 The relationship of intimacy and trust with marital satisfaction among nurses of Shahid Bahonar Hospital Medwell Journals       Vol

10

No

7

Aug

2016

    scopous  

Mehdi Ebrahimi Nejad Rafsanjani

       
22 The relationship between spiritual intelligence and dysfunctional attitudes and depression and life satisfaction in Mahan secondary school students The IIOAB Journal هند 320 تا 327   Vol 7 Aug

2016

    Scopous

,

ISI

ISC

Mehdi Ebrahimi Nejad Rafsanjani        
23 Analyzing Success Factors in Cause Branding Program JAMET

Jornal of Administrative Management Education and Training

        2016     ISC

مالزی

Mehdi Ebrahimi Nejad Rafsanjani        
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                  امضای مدیر گروه مربوط                                            امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

بند 3-1-  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي *                                                                                                                                                                                                                 

24 Investigate the Factors Influencing on shelter locations Choice using GIS in Kerman JAMET

Jornal of Administrative Management Education and Training

        2016     ISC

مالزی

Mehdi Ebrahimi Nejad Rafsanjani        
25 Identifying Effectiven Strategies for New Product Development Case Study: Kerman Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) JAMET

Jornal of Administrative Management Education and Training

        2016     ISC

مالزی

Mehdi Ebrahimi Nejad Rafsanjani        
26 Analysis of Effective Factors on Kmowledge Transfer in Response to Organizational Crisis                 آلمان ISI          
27  The Relationship between structural element of entrepreneurship and job creation                            
28                              
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                  امضای مدیر گروه مربوط                                            امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 الف- ضریب تأثیر: عبارتست از نسبت تعداد استنادها به یک نشریه علمی در 2 سال قبل، به تعداد مقالات 2 سال گذشته آن نشریه، در یک سال مشخص، براساس گزارش نمایه ISC یا یکی از نمایه های معتبر بین المللی.

 ب- ضریب تأثیر متوسط: عبارتست از مجموع ضریب تأثیر نشریات علمی آن رشته یا گرایش علمی به تعداد نشریات علمی آن رشته یا گرایش علمی، براساس گزارش نمایه ISC یا یکی از نمایه های معتبر بین المللی.

ج- الصاق مدارک نمایه علمی معتبر ضریب تأثیر و  ضریب تأثیر متوسط مقاله الزامی می باشد.

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی             رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

         بند 3-1-  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي *                                                                                                                                                                     ادامه صفحه هفدهم

 

 1. حداكثر 2 گواهي پذيرش چاپ مقاله علمي پژوهشي قابل قبول مي باشد.
 2. امتياز مقاله هاي علمي پژوهشي پراستناد و داغ با تأييد هيات مميزه تا 5/1 برابر افزايش مي يابد.
 3. مرجع تعیین اعتبار علمی پژوهشي مجله های داخلی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه علميه  و پایگاه استنادی جهان اسلام می باشد و کیفیت نشریه علمی  معتبر داخلی و خارجی (براساس ضریب تأثیر نشریه نسبت به ضریب تأثیر متوسط نشریه ها در آن گرایش علمی) در امتیازدهی مقالات در نظر گرفته می شوند.
 4. مقاله های گروه هنر چاپ شده در نشریه علمی که دارای هیات تحریریه معتبر باشند ولی اعتبار آن هنوز به تأیید «وزارتین» یا حوزه علمیه نرسیده است،با تأیید حداقل دو سوم اعضای هیات ممیزه،برای محاسبه در بندهای 3-1 ، 3-2 و 3-3 پذیرفته می شوند.
 5. به مقاله چاپ شده در نشریه علمی، ادواری و غیر ادواری، که دارای هیات تحریریه معتبر باشند ولی اعتبار آن هنوز به تأیید مرجع ذیربط نرسیده است، با تأیید حداقل دو سوم اعضای هیات ممیزه تا 2 امتیاز در هر مورد برای محاسبه

         در بندهای 3-2 و 3-3 حسب مورد و حداکثر 5  امتیاز تعلق می گیرد.

 1. در مقالاتی که نام مؤسسه محل استخدام عضو هیات علمی در کنار نام نویسنده مقاله درج نشده باشد به تشخیص هیات ممیزه حداکثر نصف امتیاز مقاله به آن تعلق می گیرد.
 2. موضوع مقاله پژوهشی می بایست حداقل 75% مستقیماً در ارتباط با تخصص متقاضی (رشته تحصیلی، گروه آموزشی) باشد.
 3. مقالاتی که به دلیل حجم زیاد در چند شماره چاپ می شوند به عنوان یک مقاله محسوب می شوند.
 1. چنانچه فعالیتی از یکی از بندهای ماده 3 ، به استثنای بندهای3-7، 3-8-2 ، 3-8-3 ، 3-17-1 و 3-17-3  ، امتیاز کسب نماید همان فعالیت مجدداً نمی تواند از سایر بندهای همین ماده کسب امتیاز نماید لکن مقاله، کتاب، اختراع و اکتشاف ثبت شده، یا اثر بدیع ارزنده هنری با ارائه مبانی نظری آن، که از بندهای 3-17-1  و 3-17-3   استخراج شده است، صرفاً می تواند حداکثر تا 50% امتیاز آن فعالیت را
  علاوه بر امتیاز طرح پژوهشی، کسب کند.
 2. امتياز كليه مقالات و خلاصه مقالات موضوع بندهاي «3-1» الي «3-5» صرفاً براساس جدول ذيل محاسبه می گردد.

 

ستون (1) ستون (2) ستون (3)
تعداد همکاران سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط مجموع ضرایب
اول بقیه همکاران
1 100% ___________  
2 90% 60% 150%
3 80% 50% 180%
4 70% 40% 190%
5 60% 30% 180%
6 و بالاتر 50% 25% 175%

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی               رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-2-  و 3-3- مقاله علمی مروری ، علمی-  ترویجی، نقد چاپ شده و  مقاله پژوهشی در دائره المعارف *                                                                                                                                                                                                                     صفحه هجدهم    

ردیف عنوان مقاله نوع مقاله یا اثر (1) نام نشريه

 

تاریخ انتشار

(ماه – سال)

اسامی همکاران به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

امتیاز ملاحظات
علمی- مروری علمی- ترویجی نقد چاپ شده

 

مقاله پژوهشي در دائره المعارف

 

کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

1 بررسي تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي در پيشگيري از مهاجرت روستائيان به مناطق شهري:مطالعه موردي استان كرمان   *     مهارت آموزي

شماره 5

 

پائيز1392

شماره صفحه: 2021 تا 2345

پوررمضان سپيده

ابراهيمي نژادرفسنجاني  مهدي (راهنما)

       
2 بررسی رابطه بین ابعاد مشتری مداری و رضایت ذینفعان در نظام آموزش عالی   *     نامه آموزش عالی

شماره 23

1392

(پاییز)

69-91

مهدی ابراهیمی نژاد

سینا زینلی

اسلام شهریاری کوتک

       
3 مقاوم سازي سازه هاي شهر كرمان از طريق اعمال بيمه زلزله   *     aci materials journal

دانش انتظامی

پائيز1394 ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

محمدي پور رحمت آبادي محمد علي

خواهنده كارنما اسداله

 

       
                         
                         
                         
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

(1) مقاله های  گروه هنر چاپ شده در نشریه علمی که دارای هیات تحریریه معتبر باشند ولی اعتبار آن هنوز به تأیید «وزارتین» یا حوزه علمیه نرسیده است، با تأیید حداقل دو سوم اعضای هیات ممیزه، برای محاسبه در بندهای 3-2 و 3-3 نیز پذیرفته می شوند.

 • امتياز كليه مقالات و خلاصه مقالات موضوع بندهاي «3-1» الي «3-5» صرفاً براساس جدول ذيل بند «3-1» فرم شماره «3» محاسبه مي گردد.

 


 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     صفحه نوزدهم

ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی) خلاصه مقاله  مقاله کامل امتیاز ملاحظات
کشور شهر کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

1   اولین کنفرانس ملی چالش‌های اصلی صنعت و تولید ملی ایران تبریز بررسی تاثیر توانمند سازی روانشناختی و عملکرد سازمان(مطالعه موردی) ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

  *        
روز ماه سال
14و15 12 1391
میلادی
     
     
2   اولين كنفرانس بين المللي مديريت،نوآوري و توليد ملي ایران قم حمايت از توليد ملي و مشاركت براي بهبود بهره وري ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

  *        
روز ماه سال
23 06 1391
میلادی
روز ماه سال
     
3   كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان ایران بابلسر بررسي تاثير اقدامات مديريت استراتژيك و كارآفريني سازماني ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

قادري شوكت

قادري جاسم

*          
روز ماه سال
23 08 1391
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

5 هجری شمسی اولين همايش ملي چالش ها اصلي صنعت و توليد ایران تهران بررسي تاثيرپذيري امنيت اجتماعي از رشد آموزش هاي مهارت محور و اشتغال ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي   *        
روز روز روز
14 12 1391
میلادی
روز روز روز
     
6   دهمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك ایران تهران تاثير ابعاد برنامه ريزي كارآفرينانه بر عملكرد سازمان و بررسي نقش تعديل گر عدم اطمينان محيطي مطالعه موردي صنايع غذايي شهر شيراز ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زینلی سینا

قادري شوكت

*          
روز ماه سال
03 09 1392
میلادی
     
     
7   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران بررسي وضعيت آموزش هاي فني و حرفه اي و تاثير آن در اشتغال افراد آموزش ديده در شهر كرمان:مطالعه موردي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان كرمان صادقي محمدامين

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

حبيب پورقراچه حبيب

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
 
     
     
8   دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين ایران همدان اكوتوريسم، مباني ومفاهيم و تبيين آن در صنعت گردشگري ايران ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

كيوان فر آرزو

  *        
روز ماه سال
17 04 1392
میلادی
روز ماه سال
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                   

9   كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE ایران تهران بررسي نقش مشاركت مردمي در بهبود مديريت بحران سازمان هاي هلال احمر:مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري حيدري كبري

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

صادقي زين العابدين

  *        
روز ماه سال
04 10 1392
میلادی
روز ماه سال
     
10   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران عوامل موثر بر اخلاق كار در سازمان فني وحرفه اي،مورد بررسي سازمان فني و حرفه اي استان كرمان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

اسدي شكاري شبنم

*        

روز

23

 

 

ماه

02

 

روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
11   اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي، حماسه اقتصادي ایران رودهن بررسی رابطه میان مولفه های ساختاریکارآفرینی و ایجاد اشتغال (مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان) ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

گلكار حسن

  *        
روز ماه سال
24 11 1392
 
     
     
12   اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي ایران رودهن بررسي رابطه ميان نقش هاي مديران و ايجاد انگيزش در كاركنان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زینلی سینا

ياري ناصريه محمد

  *        
روز ماه سال
24 11 1392
 
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

13   اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي ایران رودهن نقش مديريت بحران منابع انساني در نگهداري كاركنان آموزش و پرورش اصفهان نجفی علیرضا

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

  *        
روز ماه سال
24 11 1392
میلادی
روز ماه سال
     
14   دومين كنفرانس ملي ارزشيابي و تضمين كيفيت در نطام هاي آموزشي ایران تهران ارزيابي دروني مراكز آموزش دولتي اداره كل فني و حرفه اي استان كرمان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

حسين زاده موسي علي

  *        
روز ماه سال
01 08 1392
میلادی
     
     
15   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران ارتباط متغيرهاي جمعيت شناختي با عملكرد سازماني مدل تعالي سازمانيEFQM مطالعه موردي مراكز آموزش فني وحرفه اي استان كرمان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

فتاحي فرهاد

*          
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
16   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران ارتباط متغيرهاي جمعيت شناسي با توانمدي روانشناختي:مطالعه موردي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان كرمان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

فتاحي فرهاد

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

17   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران  

 

تاثير عملكرد كارآفريني بر ايجاد اشتغال،مورد بررسي: آموزش فني و حرفه اي

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

مجردكاهاني مسعود

نژاداكبري راوري زهره

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
18   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران بررسي شيوه هاي ارتقا كيفيت و كارآيي فعاليت هاي آموزشگاه هاي آزاد، سازمان فني وحرفه اي :مطالعه موردي سازمان فني و حرفه اي استان كرمان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

حسن زاده سميرا

حامدي محدثه

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
19   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران بررسي رشد مهارت آموزي و اشتغال بر امنيت اجتماعي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

پورمحمدي علي

ملامحمدي رواوري مجيد

ملائي حميد

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
20   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران شناسايي وضعيت مشاغل خانگي بر برنامه ريزي براي آموزش هاي مرتبط ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زينلي سينا

صابري رابر مريم

اميدي ثريا

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

21   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران بررسي رابطه بين مهارت آموزي و رقابت پذيري در مطالعات انجام گرفته ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

چهاردولي محمد

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
22   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران نياز سنجي آموزش هاي مهارتي براساس آمايش سرزمين در سه بخش صنعت،كشاورزي و خدمات:مطالعه موردي استان كرمان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زينلي سينا

توسلي فرد مرجان

شعبان نژاد مرجان

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
23   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني و حرفه اي ایران تهران بررسي رابطه بين توانمندي روانشناختي و عملكرد سازمان:مطالعه موردي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان كرمان فتاحی فرهاد

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
24   چهارمين همايش منطقه اي چالش ها و راهكارهاي توسعه در مناطق محروم ایران کهنوج تاثير بازراهاي بورس منطقه اي و رشد و توسعه مناطق جنوب استان كرمان از ديد سهامداران حقيقي ملامحمدي راوري مجيد

حسني صديقه

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

 

*        
روز ماه سال
13 12 1392
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

25   دهمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك ایران تهران بررسي رابطه بين تصميم گيري خلاق استراتژيك و كنترل بحران سازماني ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زینلی سینا

ابولي پوردهنوي الهام

*        

روز

03

 

 

ماه

09

 

روز ماه سال
03 09 1392
میلادی
     
     
26   نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان فني وحرفه اي ایران تهران عوامل تاثير گذار بر اخلاق كار در سازمان فني و حرفه اي، مورد بررسي آموزش فني وحرفه اي استان كرمان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

اسدي شكاري شبنم

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
روز ماه سال
     
27 هجری شمسی نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سازمان آموزش فني و حرفه اي ایران تهران نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني: مطالعه موردي استان كرمان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

زینلی سینا

فرح بخش ليلا

صادقي محمدامين

  *        
روز سال کاه
23 02 1392
 
     
     
28   اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي وحماسه اقتصادي ایران رودهن : بررسي تاثير امنيت اجتماعي بر ميران موفقيت كارآفرينان استان كرمان پورمحمدي علي

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

خواهنده كارنما اسداله

مهدي پور احسان

*          
روز ماه سال
24 11 1392
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

29   سومين همايش سالانه علوم مديريت نوين ایران تهران مديريت جهادي توسعه مشاغل توسعه خانگي و شناسايي ظرفيت هاي استان كرمان در راستاي افزايش توليد ملي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زینلی سینا

  *        
روز ماه سال
13 6 1393
میلادی
     
     
30   سومين همايش سالانه علوم مديريت نوين ایران تهران اصول و مباني مديريت گردشگري در اسلام ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

يعقوبي محسب

زینلی سینا

  *        
روز ماه سال
13 6 1393
میلادی
     
     
31   همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران تهران تدوين مدل شايستگي مديران سازمان هاي مهارت محور اكبري مهناز

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

  *       شماره صفحه: 211 تا 222

ماه

11

 

روز ماه سال
18 11 1393
میلادی
     
     
32   همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران تهران نقش كارآفريني در تحقق توسعه اقتصادي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

محمد نژاد ميرجاني نرگس

  *       شماره صفحه: 618 تا 633

ماه

11

 

روز ماه سال
18 11 1393
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

33   همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران تهران بررسي تطبيقي موازين ارزشي اسلام و مسيحيت در باب اخلاق حرفه اي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

سالاری فریبا

  *        
روز ماه سال
18 11 1393
 
     
     
34   همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران تهران اخلاق حرفه اي و موازين ارزشي اسلام در كسب و كار ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

بناكار اعظم

  *        
روز ماه سال
18 11 1393
میلادی
     
     
35   همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران تهران توسعه اخلاق حرفه اي در آموزش هاي مهارتي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

حسيني شهلا

حسيني يگانه نرگس

نجارزاده مليحه

  *        
روز ماه سال
18 11 1393
میلادی
     
     
36   همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران تهران تأثير آموزش هاي مهارتي دانشگاهي در توسعه منابع انساني مطالعه موردي استان كرمان ملامحمدي راوري مجيد

ملامحمدي راوري مسعود

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

  *        
روز ماه سال
18 11 1393
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

37   همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران تهران بررسي سبك هاي مديريت تعارض در شغل هاي مهارت محور اكبري مهناز

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

ميركمالي سيدمحمد

*         شماره صفحه: 149 تا 159
روز ماه سال
18 11 1393
میلادی
     
     
38   دومین مایش ملی علوم مدیریت نوین   گرگان انتخاب متغیر در خوشه بندیبرای سگمنت بندی بازار با استفاده از الگوریتم های ژنتیک ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زینلی سینا

  *        
روز ماه سال
14 06 1392
میلادی
     
     
39   دومین مایش ملی علوم مدیریت نوین   گرگان بررسی مفهومی بازاریابی اسلامی ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زینلی سینا

  *        
روز ماه سال
14 06 1392
میلادی
     
     
40   كنفرانس ملي كارآفريني و نوآوري استراتژيك ایران تهران بررسي نقش آموزش هاي مهارتي در توسعه كارآفريني واشتغال زايي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زینلی سینا

شيرواني سعادت آبادي فاطمه

  *        
روز ماه سال
04 08 1393
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

41   كنفرانس ملي كارآفريني و نوآوري استراتژيك ایران تهران نوآوري سازماني:رويكرد نوين در ارتقاي عملكرد سازماني دهقاني قناتغستاني معصومه

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

  *        
روز ماه سال
04 08 1393
میلادی
     
     
42   كنفرانس ملي كارآفريني و نوآوري استراتژيك ایران تهران بررسي ماهيت كارآفريني استراتژيك در ابعاد تشكيل دهنده كسب و كار خانوادگي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زینلی سینا

رضايي زهرا

  *        
روز ماه سال
04 08 1393
میلادی
     
     
43   كنفرانس ملي كارآفريني و نوآوري استراتژيك ایران تهران بررسي نقش كارآفريني در رشد و توسعه اقتصادي كشور ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

زینلی سینا

افتخاري گيفان رضا

  *        
روز ماه سال
04 04 1393
میلادی
     
     
44   دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان حياتي، صنايع و مديريت شهري     بررسي آمادگي بيمارستان هاي علوم پزشكي كرمان در برابر زلزله ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

خواهنده كارنما اسداله

اسدي شكاري شبنم

  *        
روز ماه سال
10 10 1393
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

45   همايش منطقه اي چالش ها و راهكارهاي توسعه پايدار ایران ممسني بررسي نقش كارآفريني در رشد اقتصادي و توسعه پايدار ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

عباسي مهسا

  *        
روز ماه سال
30 02 1393
میلادی
     
     
46   اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد و مديريت،حسابداري و علوم اجتماعي ایران رشت بررسي رابطه بين ابعاد اخلاق كاري و رضايت شغلي در ميان كاركنان شركت هاي بيمه ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

ابراهيمي بحريني آزاده

  *        
روز ماه سال
31 03 1393
میلادی
     
     
47   همايش بين المللي مهارت آموزي واشتغال ایران تهران روش هاي ارتقاء منزلت سازماني و سطح علمي و مهارتي مربيان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

كيوانفر آرزو

رضاپور محسن

  *        
روز ماه سال
18 11 1393
میلادی
     
     
48   دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها     بررسی نگرش مدیران در رابطه با پیاده سازی سیستم منابع سازمانیو نقش آن بر بهبود سازمانی ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

  ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

       
روز ماه سال
29 11 1393
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

49   دومبن كنفرانس ملي مديريت بحران در شريان هاي حياتي و صنايع و مديريت شهري     بررسي امادگي بيمارستا نهاي علوم پزشكي شهر كرمان در برابر زلزله ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

خواهنده كارنما اسداله

اسدي شكاري شبنم

*          
روز ماه سال
09 10 1393
میلادی
     
     
50   سومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران  تهران راهكارهايي جهت توانمند سازي روستائيان و مناطق محروم ازطريق آموزش هاي مهارتي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

آزمون الهام

جلاهي رضا

نجارزاده مليحه

  *        
روز ماه سال
17 03 1394
میلادی
     
     
51   سومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران  تهران بررسي توانمند سازي و توسعه سازماني در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

شيخ اسدي محمد علي

نجارزاده مليحه

  *        
روز ماه سال
17 03 1394
میلادی
     
     
52   سومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران  تهران بررسي تطبيقي وضعيت آموزش هاي مهارتي در ايران و مالزي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

قزلباش چمك ندا

  *        
روز ماه سال
17 03 1394
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

53   سومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران  تهران بررسي تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمندسازي زنان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

قدسيان حسين

ملامحمدي مجيد

شاه حسيني زهرا

  *        
روز ماه سال
17 03 1394
میلادی
     
     
54   سومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران  تهران بررسي نقش دانشكده ها و مراكز آموزش فني و حرفه اي در كاهش بيكاري ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

صالحي تينوني مرتضي

  *        
روز ماه سال
17 03 1394
میلادی
     
     
55   سومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران  تهران موانع ورود زنان مهارت آموخته ي فني و حرفه اي به عرصه كارآفريني ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

ايرانمنش سوده

  *        
روز ماه سال
17 03 1394
میلادی
     
     
56   اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي وحماسه اقتصادي ایران رودهن : بررسي تاثير امنيت اجتماعي بر ميران موفقيت كارآفرينان استان كرمان پورمحمدي علي

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

خواهنده كارنما اسداله

مهدي پور احسان

*          
روز ماه سال
24 11 1392
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

57   اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار ایران تهران بررسي عوامل موثر بر جذب مشاركت مردمي در امداد حوادث غيرمترقبه با تاكيدبر زلزله مطالعه باجزي نيا ابراهيم

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

صادقي زين العابدين

*          
روز ماه سال
21 12 1394
میلادی
     
     
58   دومين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت ایران تهران ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان شير شركت پگاه كرمان با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM) نهري درختنجاني مرضيه

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

*          
روز ماه سال
31 03 1394
میلادی
     
     
59   دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه ایران تهران انتخاب تامين كنندگان سبز در زنجيره تامين با تركيب روش هاي تصميم گيري چند-معياره فازي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

فرقاني محمدعلي

*          
روز ماه سال
21 02 1394
میلادی
     
     
60   first international conference on modern researche’s in management, economics and accounting ترکیه استانبول survey effect of brand awareness on consumer loyalty ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي   *        
روز ماه سال
05 06 1394
میلادی
     
27 july 2015
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

61   كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در علوم، مهندسي و فناوري ایران تهران مكان يابي بهينه پناهگاه عمومي با استفاده از AHP و GIS ؛ با تاكيد بر مديريت بحران (منطقه 4 شهر كرمان( زهره اي مجيد

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

*          
روز ماه سال
17 10 1394
میلادی
     
     
62   اولين كنفرانس بين المللي كارآفريني، خلاقيت و نوآوري ایران   نقش كارآفريني در دانشگاه ها اميرقاسم خاني سميه

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

*          
روز ماه سال
29 05 1394
میلادی
     
     
63   سومين كنفرانس ملي مديريت بحران ایران   جايگاه بيمه زلزله در كاهش خسارات ناشي از وقوع بحران ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

محمدي پور رحمت آبادي محمد علي

خواهنده كارنما اسداله

*          
روز ماه سال
24 08 1394
میلادی
     
     
64   چهارمين همايش ملي و سومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران   بررسي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمند سازي زنان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

قدسيان حسين

ملامحمدي مجيد

شاه حسيني زهرا

*          
روز ماه سال
17 03 1394
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

65   چهارمين همايش ملي و سومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران تهران بررسي موانع ورود زنان مهارت آموخته ي غني و حرفه اي به عرصه كارآفريني  

ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

ايرانمنش سوده

*          
روز ماه سال
17 03 1394
میلادی
     
     
66   چهارمين همايش ملي و سومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران تهران بررسي نقش دانشكده ها و مراكز آموزش فني و حرفه اي در كاهش بحران بيكاري ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

صالحي مرتضي

*          
روز ماه سال
17 03 1394
میلادی
     
     
67   اولين كنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري ایران تهران بررسي رابطه بين مولفه هاي واكنش مردم در مقابل بحران سيل با رويكرد نظم و امنيت اجتماعي (مطالعه موردي؛ حوادث سيل شهر بندرعباس) ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

دامن كشان نگار

*          
روز ماه سال
29 09 1394
میلادی
     
     
68   اولين كنفرانس سالانه مديريت و اقتصاد كسب و كار ایران تهران بررسي تاثير ارتباطات سازماني در مديريت بحران (مطالعه موردي؛ جمعيت هلال احمر شهرستان كرمان( ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

دمیری طیبه

حسيني سيد سجاد

رضايي زهرا

*          
روز ماه سال
27 09 1394
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

69   سومين كنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهكارها ایران شیراز بررسي رابطه بين توانمند سازي روانشناختي كاركنان و درك بيماران و همراهان آنها از كيفيت خدمات در بيمارستان افضلي پور كرمان ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

 

*          
روز ماه سال
13 12 1394
میلادی
     
     
70   سومين كنفرانس ملي مديريت بحران ایران تهران نقش بيمه زلزله در مديريت ريسك منطقه 3 شهر كرمان دهقانی معصومه

ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

محمدي پوررحمت آبادي محمد علي

*          
روز ماه سال
24 08 1394
میلادی
     
     
71   اولين كنفرانس سالانه پژوهش‌هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري ایران تهران ارائه مدل يكپارچه مديريت بحران و صنعت بيمه با هدف كاهش ريسك زلزله (مطالعه موردي: منطقه 3 شهر كرمان) ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

محمدي پور رحمت آبادي محمد علي

دهقانی معصومه

*          
روز ماه سال
29 09 1394
میلادی
     
     
72   چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و اولين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز ایران تهران رتبه بندي شركت‌هاي بيمه و شاخص هاي ارزيابي آن ها با رويكردي تركيبي در تصميم گيري چند معياره ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي

جلائي سيد عبدالمجيد

فرقاني علي

مهدي پور مريم

*          
روز ماه سال
10 12 1394
میلادی
     
     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

73   سومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال ایران  تهران توانمند سازي زنان سرپرست خانوار از طريق ارائه آموزش هاي مهارتي ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

آزمون الهام

نجارزاده مليحه

جلاهي رضا

  *        
روز ماه سال
17 03 1394
میلادی
     
     
74   دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها ایران تبریز بازتولید، راه حل چالش های زیست محیطی ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

سالاری فریبا

           
روز ماه سال
4تا6 12 1395
میلادی
     
     
75   2nd. international conference on management and humanities     Studying the realationship between employees on job training and their experimental and scientific skills Mahdi Ebrahimi Nejad   *        
روز ماه سال
02 06 2016
میلادی
     
     
76   سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران ایران   بررسی رابطه بین آمادگی و تاب آوری سازمانی در برابر حادثه زلزله: بررسی موردی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

صادقی زین العابدین

رضایی زهرا

  *        
روز ماه سال
04 06 1395
میلادی
     
     
         
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

77   The 2nd international conference on management and humanities استانبول ترکیه Studying the realationship between employees on job training and their experimental and scientific skills Mahdi Ebrahimi Nejad

Azam Zeinali Zadeh

  *        
     
     
میلادی
روز ماه سال
02 June 2016
78   دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری ایران مازندران تعیین معیارها و ایجاد ساختار سلسله مراتبی مکان یابی اسکان موقت دانشجویان در مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: منطقه 3و4 شهری کرمان) مهدی ابراهیمی نژاد

علی اکبر علوی

زین العابدین صادقی

طیبه دمیری

  *        
     
20 04 1395
 
     
     
79   XIV international scientific and practical conference روسیه ST PTERSBURG fundamental and applied researches in the modern world Mehdi Ebrahimi Nejad Rafsanjani   *        
روز ماه سال
16 07 2016
میلادی
     
     
         
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

80   اولین کنفرانس ملی چالش‌های اصلی صنعت و تولید ملی ایران تبریز بررسی تاثیر توانمند سازی روانشناختی و عملکرد سازمان(مطالعه موردی) ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

 

  *        
روز ماه سال
14و15 12 1391
میلادی
     
     
81   نخستین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران     روش های ارتقاء منزلت سازمانی و سطح علمی و مهارتی مربیان ابراهیمی نژاد مهدی

کیوان فر آرزو

 رضاپور محسن

پوستر          
روز ماه سال
31 03 1391
میلادی
     
     
82   کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها     بررسی تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: صنایع غذایی شهرستان شیراز) ابراهیمی نژاد مهدی

 

  *        
روز ماه سال
05 10 1392
میلادی
     
     
83   دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی     راهکارهای امام خمینی(ره) در مواجهبا تحریم های اقتصادی در جهت خودکفایی و رشد اقتصادی کشور ابراهیمی نژاد مهدی

زینلی سینا

  *        
روز ماه سال
22و23 06 1392
میلادی
     
     
         
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

84   دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ایران تهران تاثیر ابعاد برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد سازمان و بررسی نقش تعدیل گر عدم اطمینان محیطی (مطالعه موردی: صنایع غذایی شهر شیراز) ابراهیمی نژاد مهدی

زینلی سینا

قادری شوکت

  *        
روز ماه سال
3و4 09 1392
میلادی
     
     
85   نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ایران تهران بررسی عوامل موثر بر چالش ها و شناسایی فرصت های پیش روی کیفیت و کمیت سازمان های مشمول آموزش های مهارتی ابراهیمی نژاد مهدی

حسن زاده سمیرا

حامدی محدثه

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
86   نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ایران تهران بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در پیشگیری از مهاجرت روستاییان به مناطق شهری ابراهیمی نژاد مهدی

پوررمضان سپیده

  *        
روز ماه سال
23 02 1392
میلادی
     
     
87   کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت   صفاشهر بررسی فرآیند توسعه محصول جدید و نقش نیروی انسانی و ساختار سازمانی مناسب در آن ابراهیمی نژاد مهدی

حکمتی نیا سیمین

  *        
روز ماه سال
09 06 1392
میلادی
     
     
         
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

88   سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ایران تهران اخلاق حرفه ای و موازین ارزشی اسلام در کسب و کار ابراهیمی نژاد مهدی

حسینی شهلا

گیشین زاده اشرف

  *        
روز ماه سال
17 02 1393
میلادی
     
     
89   سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ایران تهران بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی ابراهیمی نژاد مهدی

زینلی سینا

نهری مرضیه

  *        
روز ماه سال
17 02 1393
میلادی
     
     
90   سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ایران تهران نقش کارآفرینی در تحقق توسعه اقتصادی ابراهیمی نژاد مهدی

جلاهی رضا

نجارزاده ملیحه

  *        
روز ماه سال
17 02 1393
میلادی
     
     
91   سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ایران تهران نقش نظام جامع مهارت و فناوری در نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار ابراهیمی نژاد مهدی

زینلی سینا

مهدی پور مریم

  *        
روز ماه سال
17 02 1393
میلادی
     
     
         
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

92   اولین همایش ملی کرمان، امنیت، توسعه ایران کرمان بررسی نقش نیروی انتظامی و تبلیغات در جذب گردشگران خارجی (مطالعه موردی گردشگران خارجی شهر کرمان) ابراهیمی نژاد مهدی

 

  *        
روز ماه سال
01 11 1393
میلادی
     
     
93   همایش بین المللی مدیریت ایران

 

بوشهر بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر توانمند سازی کارآموزان فنی و حرفه ای ابراهیمی نژاد مهدی

محمدی فاطمه

  *        
روز ماه سال
17 02 1393
میلادی
     
     
94   2nd. International conference on new  challenges in management and business ایران اردبیل Knowledge management and its explanation in the national petrochemical judustry of jran Mehdi Ebrahimi Nejad

Arezou Keyvanfar

  *        
روز ماه سال
     
میلادی
     
  sep 2015
95   کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی ایران مشهد تبیین استراتژیک تعاونی های دانش بنیان و نقش آن بر توسعه فرهنگ کارآفرینی ابراهیمی نژاد مهدی

طیاری عبداله

  *        
روز ماه سال
31 02 1394
میلادی
     
     
         
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

96   اولین کنفرانس سالانه مدیریتو اقتصاد کسب و کار ایران تهران اخلاق حرفه ای و موازین ارزشی اسلام در کسب و کار ابراهیمی نژاد مهدی

 

  *        
روز ماه سال
27 09 1394
میلادی
     
     
97   first international conference on modern researche’s in management, economics and accounting ترکیه استانبول The relation between structural element of entrepreneurship Mehdi Ebrahimi Nejad

 

  *        
روز ماه سال
     
میلادی
     
27 july 2015
98   first international conference on modern researche’s in management, economics and accounting ترکیه استانبول Investigate the factor influencing on shelter location choice using GIS in kerman Mehdi Ebrahimi Nejad

 

  *        
روز ماه سال
     
میلادی
     
27 july 2015
99   دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی   قم بررسی ابعاد ارزش برند از دیدگاه مصرف کنندگان بومی ابراهیمی نژاد مهدی

زینلی سینا

خالقی زاده فیروزه

  *        
روز ماه سال
19 06 1392
میلادی
     
     
         
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

بندهای 3-4-  و 3-5- مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                                     

100   دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی ترکیه استانبول بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با مهارت های تجربی و علمی کارکنان مهدی ابراهیمی نژاد

اعظم زینلی زاده

  *        
روز ماه سال
     
میلادی
     
02 jul 2016
101   همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران   یزد تحلیل تاثیر بحران خشکسالی بر وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: خشکسالی زاینده رود شهر اصفهان) مهدی ابراهیمی نژاد

علی تقوی

  *        
روز ماه سال
     
میلادی
     
     
                         
روز ماه سال
     
میلادی
     
27 july 2015
         
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

–      مستندات علمی (پوستر- متن سخنرانی) با ارائه گواهی رسمی در بند 3- 5 قابل احتساب می باشد.

 • امتياز كليه مقالات و خلاصه مقالات موضوع بندهاي «3-1» الي «3-5» صرفاً براساس جدول ذيل بند «3-1» فرم شماره «3» محاسبه می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی              رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 3-6-  مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله/ پایان نامه *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   صفحه بیستم    

ردیف عنوان مقاله نام نشریه تاریخ انتشار

(ماه – سال)

اسامی همکاران به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

امتیاز ملاحظات
کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 • برای ارتقا مرتبه مربی آموزشياران (داري مدرك كارشناسي ارشد) ، مربيان و استادياران به مراتب بالاتر صرفاً به مقالاتی که تاریخ چاپ آنها بعد از اخذ مدرک کارشناسی ارشد و يا دكتري حسب مورد باشد امتیاز تعلق می گیرد.


 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی           رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی             گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند 3-7-  تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه بیست و یکم    

ردیف عنوان فعاليت نوع فعاليت محل ثبت تاریخ ثبت اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

مرجع تأیید کننده (1) سمت در ارتباط با فعالیت نام واحد یا سازمان استفاده کننده امتیاز
داخل کشور خارج کشور

(نام کشور)

کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 

توليد دانش فني اختراع اكتشاف
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

(1) ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح (معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) و یا سایر مراجعی که به موجب قانون تعیین گردیده اند الزامی می باشد.

– در صورتی که اختراع یا اکتشاف منجر به افزایش ثروت و درآمدزدایی در کشور و یا رفع یکی از معضلات کشور گردد.  به ازای هر محصول 5 امتیاز، فروش محصول در داخل کشور 5 امتیاز  و فروش محصول در خارج از کشور 10 امتیاز تعلق می گیرد.

  –  فناوری برگزیده (آثار فنی) معتبر داخلی و بین المللی نیز در شمول این بند قرار دارند.

 • در صورتي كه سهم همكاران در انجام  فعاليتهاي اين بند مشخص نشده باشد، امتياز آن براي عضو هيات علمي به صورت مستقل در نظر گرفته مي شود.

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

     بند 3-8-  گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری **/  اثر بدیع و ارزنده هنری *                     

                                                                                                                                                     صفحه بیست و دوم    

ردیف عنوان فعالیت *موافقت مؤسسه با

انجام فعالیت

(شماره و تاريخ)

تاریخ انجام سطح فعالیت (1) اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

امتیاز ملاحظات
شروع پایان مؤسسه استانی یا منطقه ای کسب رتبه برتر در جشنواره ملی برجسته کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی هیات ممیزه

 

 
1 ارزشیابی نقش تسهیلات بانک کشاورزی در طول برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی در استان کرمان استانداری کرمان

2569/97/410

25/12/1384 18/07/1389   *     همکار ندارد        
2 نظارت بر پروژه های ماده 102 و طرح های تحقیقات کاربردی استانداری کرمان

2243/63/68

28/12/1384 08/11/1392   *     همکار ندارد        
3 مدیریت دانش در شبکه تامین و توزیع آب روستایی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

2409/230/90ص

16/10/1387 24/12/1390   *     مجری: غلامرضا سیما

همکار طرح: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

       
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

    

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

     بند 3-8-  گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری **/  اثر بدیع و ارزنده هنری *   

                                                                                                                                                                       

4 نظام بررسی و ارزشیابی پیشنهادها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2404

26/12/1388 19/10/1390       * همکار ندارد        
5 بررسی و سلامت روان و شادابی کارکنان در ارتباطات درون و برون سازمانی شرکت گاز استان کرمان

52/00/26528

9/2/1388 13/7/1390   *     دکتر غلامرضا ابراهیمی نژاد        
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

(1)  طرحهای منطقه ای یا استانی طرحهایی هستند که نتیجه آن برای یک منطقه یا استان قابل بهره برداری است و طرحهای ملی طرحهایي هستند که نتیجه آن برای کل کشور قابل بهره برداری  می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی       رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی            گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

بند 3-8-  گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری/  اثر بدیع و ارزنده هنری **                                                                                                                                      ادامه صفحه بيست و دوم

 

مدارك مورد نياز:

– ارائه موافقت مؤسسه برای انجام طرحهای پژوهشی خارج از مؤسسه در زمان شروع طرح ضروری می باشد.

–  ارائه گزارشهای علمی، قرارداد طرح پژوهشی، گواهی خاتمه طرح و تأییدیه شورای پژوهشی مؤسسه برای طرحهای پژوهشی الزامی می باشد.

–  مدارک مربوط به حل هر یک از مشکلات اساسی جامعه باید ارائه شود.

– ارائه گواهی معتبر از معاونت پژوهش و فناوری یا عناوین مشابه دفتر برنامه، بودجه و  تشکیلات وزارتخانه یا سازمان ذیربط برای طرحهای ملی الزامی می باشد.

 

________________________________________________________

 

 1. تاریخ خاتمه طرحهای پژوهشی ملاک عمل برای اعطای امتیاز می باشد.
 2. کلیه همکارانی که در انجام هر طرح شرکت داشته اند در صورتی که براساس گواهی سهم آنان مشخص نشده باشد بدون در نظر گرفتن تعداد همكاران از امتياز تعيين شده برخوردار می گردند.
 3. امتياز طرحهاي ملي كه حائز رتبه در جشنواره هاي بين المللي معتبر شود و يا به عنوان طرح ملي برجسته در تأمين نيازهاي اساسي (در حوزه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي، دفاعي، صنعت و…) يا تحريمي كشور
  به  تأييد  كميته مميزه منتخب وزير رسيده باشد،‌ تا 5/1 برابر قابل افزايش است.
 4. در رشته های کشاورزی رقم و بذر ثبت شده با تأیید مراجع ذیصلاح و ارائه گزارش طرح كه منجر به حل یکی از معضلات کشور در بخش کشاورزی شده وجزو ارقام اصلی  بذرهای کشور محسوب گردد، در شمول
  این بند قرار می گیرد.
 5. فعالیتهای میدانی برای رشته هایی مانند باستان شناسی و… ، در صورت ارائه گزارش علمی با تأیید سازمان میراث فرهنگی و… در زمره فعالیتهای این بند قرار می گیرند. درخصوص اثر بدیع و ارزنده هنری،
  ارائه مبانی نظری آن به صورت مکتوب ضروری است.
 6. استانداردهای تدوین شده در زمینه ویژگیهای مواد اولیه و کالاهای ساخته شده پس از تصویب استاندارد در کمیته های ملی و ابلاغ شماره ملی استاندارد با تشخیص هیات ممیزه در شمول این بند قرار می گیرد.
 7. استانداردهای روش آزمون و کیفیت مواد اولیه که شماره ملی به آن تعلق گرفته است، با تشخیص هیات ممیزه در این بند قرار می گیرد.

 

 


 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد فسنجانی    رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگا       گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

  

 

 

  بند 3-9-  اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری                                                                                                                                                                                                               صفحه بیست و سوم    

ردیف عنوان فعالیت مرجع **

تأيد كننده

تاریخ انجام اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

امتیاز ملاحظات
شروع پایان کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی هیات ممیزه

 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 • در صورتي كه سهم همكاران در انجام  فعاليتهاي اين بند مشخص نشده باشد، امتياز آن براي عضو هيات علمي به صورت مستقل در نظر گرفته مي شود.


 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

    

بند 3-10-  ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلي يا بين المللي                                                                                                                                                                                صفحه بیست و چهارم    

ردیف عنوان فعالیت تاريخ

انجم فعاليت

میزان اعتبار جذب شده

(ميليون تومان)

ماهیت اعتبار کشور یا سازمان

تأمین کننده اعتبار

 

مرجع تأیید کننده

 

امتیاز ملاحظات
داخلی خارجی کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی هیات ممیزه

 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

    

 

       – ارائه موافقت مؤسسه محل خدمت با انجام فعالیت الزامی است.


 

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    بند 3-11- سایر فعالیتهای فناوری (اختراعات و جشنواره)                                                                                                 صفحه بیست و پنجم                                                                                                                                                                                                                             

ردیف عنوان فعالیت تاریخ

انجام فعالیت

مرجع **

تأیید کننده فعالیت

تأییدیه انجام فعاليت **

(شماره و تاريخ)

امتیاز ملاحظات
داخلی خارجی کمیته منتخب مؤسسه  

کمیسیون  تخصصی

 

هیات ممیزه

 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

– فعالیتهایی که در بندهای 3-7 و 3-9 قرار نمی گیرند با تشخیص هیات ممیزه می تواند در این بند لحاظ گردد.

 

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

     بند 3-12- تألیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی ذینفع(1)) / تأليف مجموعه كتاب هايي همانند دائره المعارف و… **                                                                                                  صفحه بیست و ششم         

ردیف عنوان  کتاب نوع فعالیت ناشر تاریخ انتشار یا پذيرش ** برای چاپ اسامی همکاران به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

امتیاز ملاحظات
تألیف تصنیف مجموعه كتاب همانند دائره المعارف کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

هیات ممیزه

 

 
1 اقتصاد دولت اسلامی *     جهاد دانشگاهی استان کرمان سال 1391 دکتر حمید تابلی

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی

       
2 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان *     جهاد دانشگاهی استان کرمان سال 1390 دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        
3 مدیریت استراتژیک در بازرگانی، صنایع و بخش دولتی *     جهاد دانشگاهی استان کرمان سال 1395 دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        
4 دانشنامه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی   *   جهاد دانشگاهی استان کرمان 1395 دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        
5 مدیریت بحران   *   دانشگاه شهید باهنر 1395 دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

   (1) منظور از دستاوردهای پژوهشی کتاب حاصل از فعالیتهای پژوهشی انجام شده (رساله، مقالات، طرح پژوهشی و یا فعالیتهای پژوهشی) مرتبط با موضوع می باشد.

 • در صورتي كه مؤلف هر فصل يا بخش كتاب تعيين شده باشد، امتياز آن براي عضو هيات علمي به صورت مستقل در نظر گرفته مي شود. در غير اين صورت امتياز عضو هيات علمي براساس جدول ذيل بند «3-1» فرم شماره «3» محاسبه مي گردد.
 • فقط به يك كتاب در مرحله چاپ با گواهي معتبر چاپ  از ناشر معتبر امتياز داده مي شود.

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

     بند 3-13- ارزیابی، داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری و نوآوری *  

                                                                                                                                                                                           صفحه بیست و هفتم    

ردیف عنوان  فعالیت محل

انجام فعالیت

تاریخ

انجام فعاليت

زمان ارزیابی

داوری و نظارت

امتیاز ملاحظات
شروع پایان کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

هیات ممیزه

 

 
1 مسئولیت داوری کتابارتباطات و مکالمات داخلی سازمان ها دانشگاه هرمزگان

(وزارت علوم)

6/11/1389 9/10/1390 09/10/1390        
2 داوری در ارزیابی مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی 10/06/1392   10/06/1392        
3 داوری مقاله بررسی تاثیر عوامل فناوری، انگیزش و فرهنگ بر موفقیت مدیریت دانش و رتبه بندی آن ها مجله پژوهشنامه مدیریت تحول

(دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد)

    25/02/1390        
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

     بند 3-13- ارزیابی، داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری و نوآوری *  

 

4 داور نشریه پژوهش های اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر       7/11/87        
5 داوری کتاب ارتباطات و مکالمات داخلی سازمان ها       9/10/1390       منصور لوائی (رییس مرکز نشر دانشگاه)
6 داوری مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی       22/06/1392       دبیر علمی کنفرانس: مهدی ایرانمنش

دبیر اجرایی: محمد شیرازی پور

7 داوری مقاله در نشریه دانشور رفتار       21/07/1388       دکتر محمدرضا شهیدی(سردبیر)
8 داوری مقاله در پژوهشنامه مدیریت تحول       25/02/1390       دکتر سعید مرتضوی (سردبیر پژوهشنامه)
9 داوری کنفرانس سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی       4 آگوست 2013       دانشگاه پیام نور کرمان (قای دکتر تابلی)
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

     بند 3-14- تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی **                                                                                                                                                                                                                                            صفحه بیست و هشتم    

ردیف عنوان  کتاب ناشر تاریخ انجام میزان اصلاحات

انجام شده

(درصد)

اسامی همکاران

به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

امتیاز ملاحظات
تاریخ

چاپ اول

تاریخ آخرین

چاپ

چاپ

چندم

کمیته منتخب مؤسسه  

کمیسیون  تخصصی

 

هیات ممیزه

 

 
1 مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع سمت 1379 1394 ششم 60% مهدی ابراهیمی نژاد        
2 اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه سمت 1380 1394 چهاردهم 40% مهدی ابراهیمی نژاد

اسفندیار فرج وند

       
3 سازمان های پولی و مالی بین المللی سمت 1380 1394 سیزدهم 45% مهدی ابراهیمی نژاد        
4 بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی در مدیریت اسلامی و مدیریت ماکیاولیستی پلک 1385 1385 اول   مهدی ابراهیمی نژاد        
5 مدیریت بحران دانشگاه شهید باهنر کرمان 1395   اول   مهدی ابراهیمی نژاد        
6 مدیریت استراتژیک در بازرگانی، صنایع و بخش دولتی جهاد دانشگاهی کرمان 1395   اول   مهدی ابراهیمی نژاد        
7 دانشنامه احادیث و روایات در مدیریت کسب و کارآفرینی جهاد دانشگاهی کرمان 1395   اول   مهدی ابراهیمی نژاد        
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

– ارائه مستندات شامل کتاب چاپ اول، کتاب چاپ ماقبل آخر ضروری است.

– براي كسب امتياز اين بند در صورتي كه حداقل به ميزان 30 درصد در محتواي كتاب اصلاح يا اضافه صورت پذيرفته شده باشد با تشخيص هيات مميزه ذيربط  امكان پذير مي باشد.

–  در صورتي كه مؤلف هر فصل يا بخش كتاب تعيين شده باشد، امتياز آن براي عضو هيات علمي مشروط به رعايت بند فوق به صورت مستقل در نظر گرفته مي شود.

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

  فرم شماره 3

(ماده 3)

 

           

 

     بندهای 3-15و 3-16- ویرایش علمی کتاب یا داوری مقالات علمی پژوهشی و تصحیح انتقادی كتاب معتبر **                                                                                                                                                                                                            صفحه بیست و نهم    

ردیف عنوان فعالیت نوع فعالیت تاریخ انجام فعالیت

(ماه – سال)

امتیاز ملاحظات
ویراستار علمی داور مقاله تحصیح انتقادی کمیته منتخب مؤسسه  

کمیسیون  تخصصی

هیات ممیزه

 

 
1 کتابارتباطات و مکالمات داخلی سازمان ها دانشگاه هرمزگان، وزارت علوم   *   09/10/1390        
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

  توجه:

 1. نام ویراستار می بایست در شناسنامه کتاب یا نشریه به چاپ رسیده باشد.
 2. گواهی معتبر داوری مقالات علمی پژوهشی می بایست ارائه گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 3-17- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد / سطح سه حوزه / دکتری حرفه ای / رساله دکتری تخصصي/ سطح چهار حوزه *  

ردیف عنوان  پایان نامه / رساله نوع پايان نامه تعداد واحد مقطع تحصیلی  

تاریخ  دفاع

 

نام دانشجو

 

دانشگاه

محل  تحصيل دانشجو

    امتیاز
کارشناسی ارشد/ سطح 3 حوزه دکتری حرفه ای دکتری تخصصی/ سطح 4 حوزه اسامي اساتید راهنما اسامي اساتید مشاور کمیته منتخب مؤسسه  

 

کمیسیون  تخصصی

 

 

 

 

 

هیات ممیزه

 

كاربردي غيركاربردي
1 بررسی تطبیقی بلوغ عملکرد زیست محیطی شرکت های تولید کننده و بازتولید کننده پوشاک و مبلمان در شهر کرمان     4 *     شهریور 1394 فریبا سالاری دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر محمد علی فرقانی      
2 ارزیابی نظام دریافت اعتبار در فضای کسب و کار و ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود آن     4 *     شهریور 1394 میلاد عارفی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر اسدالله خواهنده کارنما دکتر مهدی ابراهیمی نژاد      
3 بررسی رابطه بازارگرایی درونی با کیفیت زندگی کاری کارکنان و کیفیت خدمات(مطالعه موردی شرکت حمل و نقل جهاد نصر کرمان)     4 *     شهریور 1394 محمود افضلی هوتکی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر علی ملاحسینی      
4 بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب های ناشی از زلزله در استان کرمان     4 *     دی ماه 1394 مریم نادری پور دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما

مهندس اکبر علوی

     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 3-17- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد / سطح سه حوزه / دکتری حرفه ای / رساله دکتری تخصصي/ سطح چهار حوزه *  

5 بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در شعب بیمه آتیه سازان کشور     4 *     شهریور 1394 هنگامه خواهنده کارنما دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر علی ملاحسینی دکتر مهدی ابراهیمی نژاد      
6 ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره     4 *     شهریور 1394 مرضیه نهری درختنجانی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر محمد علی فرقانی      
7 بررسی و اولویت بندی عوامل آمیخته ی بازرایابی، خدمات از نظر تاثیر آن بر رضایت مندی کارفرمایان(شرکت های سهامی عام)     4 *     بهمن 1394 محمد مهدی رحیمی میمند دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما

 

     
8 بررسی تاثیر بیمه زلزله بر مدیریت بحران در شهر کرمان (مطالعه موردی مناطق 1و3)     4 *     بهمن 1394 محمد علی محمدی پور رحمت آبادی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما

 

     
9
  فرم شماره 3

بررسی رابطه بین مولفه های واکنش مردم در مقابلبحران سیل با رویکرد نظم و امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس

    4 *     دی ماه 1394 نگار دامن کشان دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر علیرضا شکیبایی      
10 بررسی رابطه نقش اخلاقیات بر بازاریابی اجتماعی(مطالعه موردی؛ پست مرکزی شهر کرمان)     4 *     دی ماه 1394 حسین متدین دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد      
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل      
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 3-17- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد / سطح سه حوزه / دکتری حرفه ای / رساله دکتری تخصصي/ سطح چهار حوزه *  

11 بررسی تاثیر عوامل برون زا موثر بر رفتار مصرف کنندگان خدمات اینترنتی بانکی(مطالعه موردی؛ بانک ملی)     4 *     شهریور 1394 جواد افشاری زرندی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر علی ملاحسینی دکتر مهدی ابراهیمی نژاد      
12 بررسی مدل تعالی سازمانی (efqm) در شرکت گاز استان کرمان     4 *     شهریور 1394 فاطمه شیروانی سعادت آبادی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر علی ملاحسینی دکتر محمد علی فرقانی

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

     
13 انتخاب تامین کنندگان سبز در زنجیره تامین با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی(مطالعه موردی؛ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان)     4 *     خرداد 1394 مرجان شعبان نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر محمد علی فرقانی

 

     
14 مکان یابی دستگاهه ی خودپرداز با استفاده از ترکیب تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی(مطالعه موردی؛ بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه کرمان)     4 *     شهریور 1393 سید محمد موسوی ندوشن دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر محمد علی فرقانی

 

     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل      
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 3-17- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد / سطح سه حوزه / دکتری حرفه ای / رساله دکتری تخصصي/ سطح چهار حوزه *  

15 بررسی عوامل موثر بر جذب مشارکت مردمی در امداد حوادث غیر مترقبه با تاکید بر زلزله(مطالعه موردی؛ مردم شهر کرمان)     4 *     دی ماه 1393 ابراهیم باجزی نیا دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر زین العابدین صادقی      
16 بررسی تاثیر ابعاد کسب و کار خانوادگی بر توسعه ی کارآفرینی استراتژیک(مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی شماره 1و 2 شهر کرمان)     4 *     تیرماه 1393 زهرا رضایی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر علی ملاحسینی      
17 بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر توانمندی بالقوه ی کارآموزان فنی و حرفه ای از دیدگاه کارآموزان     4 *     تیرماه 1393 فاطمه محمدی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما

 

     
18 بررسی تاثیر بحران خشکسالی بر ابعاد وفاداری گردشگران داخلی شهر اصفهان(مطالعه موردی؛ خشکسالی زاینده رود شهر اصفهان)     4 *     شهریور 1392 آرزو کیوانفر دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر زین العابدین صادقی      
19 شناسایی استراتژی های موثر بر توسعه محصول جدید از دیدگاه مدیران صنایع کچک و متوسط شهر کرمان     4 *     شهریور 1392 سیمین حکمتی نیا دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر علی ملاحسینی      
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل      
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

بند 3-17- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد / سطح سه حوزه / دکتری حرفه ای / رساله دکتری تخصصي/ سطح چهار حوزه *  

20 بررسی موانع کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی؛ شعب بانک مهر اقتصاد در استان لرستان)     4 *     شهریور 1392 مهدی محمدی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
21 بررسی تاثیر امنیت اجتماعی برمیزان موفقیت کارآفرینان استان کرمان     4 *     آبان 1392 علی پور محمدی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
22 بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد(مطالعه موردی؛ شرکت های صنایع غذایی شهرستان شیراز)     4 *     شهریور 1391 شوکت قادری دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
23 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر پهنه بندی فضایی خطر زلزله شهرستان زرند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی gis و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره     4 *     بهمن1391 آزاده ایزدی یزدان آبادی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر زین العابدین صادقی      
24 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی بر عملکرد(مطالعه موردی؛ سازمان آموزش غنی و حرفه ای شهرستان های استان کرمان)     4 *     دی 1391 فرهاد فتاحی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل      
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 3-17- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد / سطح سه حوزه / دکتری حرفه ای / رساله دکتری تخصصي/ سطح چهار حوزه *  

25 بررسی رابطه بین رویکرد کارآفرینانه و چابکی در کسب و کارهای تولیدی شهر کرمان     4 *     شهریور 1391 سعید خسروی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر عبدالمجید جلائی      
26  بررسی وضعیت و ارائه ی راهکارهای اجرایی ارتقاء اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای در استان کرمان     4 *     تیر 1391 محمود صبوری دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر محسن مددی      
27 بررسی اثرات تصمیم گیری خلاق در کنترل بحران سازمانی در فرمانداری های استان کرمان     4 *     خرداد 1391 الهام ابولی پور دهنوی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
28 بررسی نقش مدیریت بحران در پیامدهای اجتماعی  زلزله بم     4 *     بهمن 1390 ایوب سلطانی نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
29 بررسی تاثیر پیوندهای رابطه مند بر وفاداری مشتریان کلیدی بانک ملی در شهر کرمان     4 *     بهمن 1390 محیا عاشورزاده دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
30 بررسی تاثیر طرح بسته بندی (تصویر، برند) بر رفتار مصرف کننده در انتخاب محصولات غذایی مورد مطالعه : شرکت پگاه کرمان     4 *     بهمن 1390 حمیده عباسپور اپورواری دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل      
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 3-17- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد / سطح سه حوزه / دکتری حرفه ای / رساله دکتری تخصصي/ سطح چهار حوزه *  

31 بررسی تاثیر ابعاد مشتری مداری بر رضایت مشتریان در نظام آموزش عالی(مطالعه موردی؛ تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان)     4 *     شهریور 1390 اسلام شهریاری کوتک دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
32 بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش در واکنش به بحران های سازمانی     4 *     شهریور 1390 رو ح ا…  قهرمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر علی ملاحسینی      
33 بررسی نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران سازمان های عضو ستاد بحران شهرستان بوشهر     4 *     دی ماه 1389 حبیب پور رشیدی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر عباس عباسی      
34 مطالعه رابطه بازارگرایی منابع دانشی و توسعه محصول جدید در شرکت همکاران سیستم     4 *     شهریور 1389 یدا… حمیدی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر صدیقه خورشید      
35 بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری در تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو و سایپا     4 *     خرداد 1389 علی تقوی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر صدیقه خورشید      
36 بررسی و سنجش کیفیت خدمات هتل ها و رابطه آن با رضایتمندی مشتریان در هتل های 3ستاره به بالا با استفاده از مدل سروکوال(بررسی موردی استان قم)     4 *     تیرماه 1388 جواد فیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر حسن صفرنیا      
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل      
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 3-17- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد / سطح سه حوزه / دکتری حرفه ای / رساله دکتری تخصصي/ سطح چهار حوزه *  

37 بررسی تاثیر عوامل مشارکت مردمی بر مدیریت بحران سیل(بررسی موردی سازمان های متولی بحران استان چهار محال و بختیاری)     4 *     دی ماه 1392 کبری حیدری دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر زین العابدین صادقی      
38 بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برابر حادثه زلزله     4 *     دی ماه 1393 شبنم اسدی شکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
39 مکان یابی محل مناسب استقرار در پدافند غیرعامل شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی     4 *     شهریور 1393 مجید زهره ائی حصار دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر زین العابدین صادقی

مهندس علی اکبر علوی

     
40 بررسی تاثیر عوامل برونزا موثر بر رفتار مصرف کنندگان خدمات اینترنتی بانکی(مطالعه موردی بانک ملی)     4 *     شهریور 1394 جواد افشار زرندی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر علی ملاحسینی دکتر مهدی ابراهیمی نژاد      
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل      
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

        بند 3-17- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد / سطح سه حوزه / دکتری حرفه ای / رساله دکتری تخصصي/ سطح چهار حوزه *      

41 بررسی رابطه بین آمادگی  و تاب آوری سازمانی بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمان در برابر حادثه زلزله     4 *     شهریور 1395 زهرا رضایی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر زین العابدین صادقی      
42 مکان یابی اسکان موقت دانشجویان پس از زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) (مطالعه موردی: خوابگاه های دانشجویی مناطق 3و4 شهرداری کرمان)     4 *     شهریور 1395 طیبه دمیری دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر زین العابدین صادقی      
43 رابطه هوش هیجانی با عملیات امداد و نجات در جمعیت هلال احمر شهرستان زاهدان     4 *     شهریور 1395 مصطفی خدری دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر اسدالله خواهنده کارنما دکتر مهدی ابراهیمی نژاد      
44 بررسی تاثیر آگاهی از ارزش‌های اسلامی کسب و کار بر موفقیت کارآفرینان برتر استان کرمان     4 *     اسفند 1394 سعیده زاهدی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر اسدالله خواهنده کارنما      
45 بررسی رابطه بین بازارگرایی، کارآفرینی گرایی، یادگیری شبکه ای و نوآوری سازمانی (حوزه مطالعه: سازمانهای تولیدی شهرکرمان)             اسفند 1388 غلامرضا علی میرزایی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر مهدی ابراهیمی نژاد دکتر صدیقه خورشید      
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل      
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

توجه:     –  برای راهنمایی و مشاوره  پایان نامه و رساله خارج از «مؤسسه» محل خدمت متقاضی ارتقا، ارائه موافقت کتبی «مؤسسه»  ضروری است.

          –  پایان نامه هایی کاربردی می باشند که در جهت حل مشکلات کشور عمل نموده و ضریب آنها در صورت ارائه مستندات مربوطه با تأييد هيات مميزه تا 5/1 برابر افزایش می باید.


 

 فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

     بند 3-18- کرسی های نظریه پردازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             صفحه سی و یکم

ردیف عنوان فعالیت نوع فعالیت مرجع داوری سطح کرسی

نظریه پردازی

امتیاز ملاحظات
نقد علمی نوآوری نظریه پردازی همایش ها و میزگردهای

مراکز علمی

ملی بین المللی کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

هیات ممیزه

 

 
1 عضو هیئت تحریریه نشریه علمی خبری کرسی اندیشه دی ماه1388     * ستاد نهضت تولید علم و کرسی های آزاد اندیشی *            
2 داور مقاله بررسی تطبیقی روش شناسی تحقیق در مدیریت اسلامی در مقایسه با روش شناسی های تحقیق در علوم مدیریت نشریه پژوهش های اسلامی دانشکده ادبیات *     سید حسین حسینی سردبیر ویژه نامه های فلسفه و حکمت مجله پژوهش های اسلامی *            
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

   1- شاخص های لازم در کرسی نظریه پردازی:

الف- ارائه  نظریه جدید در یک گرایش علمی که در مرزهای دانش، تأثیر جدی در جهت گیری آن گرایش علمی داشته باشد.

ب- موضوع در انجمنهای علمی مرتبط و در سطح متخصصان به عنوان یک نظریه جدید مقبول باشد.

ج- ارائه نظریات در سه سطح بنیادین، توسعه ای و کاربردی باشد.

د-  در رشته های ادبی و هنری موجب ایجاد سبک جدید فراگیر مورد قبول دانشمندان ذیربط قرار گیرد.

2- نظریات کاربردی که در رفع یکی از مشکلات یا معضلات حوزه فکری و یا فنی نقش اساسی داشته باشد با تأیید هیات ممیزه مرکزی تا 5/1 برابر قابل فزایش است.


 

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

     بند 3-19- کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی                                                                                                                                                                                               صفحه سی و دوم

ردیف عنوان اثر علمی، فنی، ادبی و هنری سطح و عنوان جشنواره عنوان رتبه

کسب شده

سال

كسب رتبه

اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

امتیاز
ملی بین المللی کمیته منتخب مؤسسه  

کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

خوارزمی فارابی سایر
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل      
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 1. کتاب برگزیده می تواند همزمان امتیاز بند 3- 12 و این بند را کسب نماید.
 2. به مقالات برگزیده براساس جدول ذيل بند «3-1» فرم شماره «3» امتياز تعلق مي گيرد     

 

 • در صورتي كه سهم همكاران در انجام  ساير فعاليتهاي اين بند مشخص نشده باشد، امتياز عضو هيات علمي براساس جدول ذيل بند «3-1» فرم شماره «3» محاسبه مي گردد.


 

 

فرم شماره 3

(ماده 3)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی     رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

     بند 3-20- ترجمه کتاب تخصصی                                                                                                                                                                                                                                                                                    صفحه سی و سوم

ردیف عنوان اصلی کتاب عنوان ترجمه شده سال انتشار

کتاب اصلی

ناشر کتاب

 ترجمه شده

تاریخ انتشار یا پذيرش**

برای چاپ

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

امتیاز ملاحظات
کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی  

هیات ممیزه

 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 • در صورتي كه مؤلف هر فصل يا بخش كتاب تعيين شده باشد، امتياز آن براي عضو هيات علمي به صورت مستقل در نظر گرفته مي شود.در غير اين صورت امتياز عضو هيات علمي براساس جدول ذيل بند «3-1» فرم شماره «3» محاسبه مي گردد.