ساعت:

پیام مدیریتی مولا:

حضرت علی (ع) : اي مردم همانا سزاوارترين مردم به اين امر (خلافت و زمامداري) كسي است كه تواناترين آنها بر اجراي امور و داناترين به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد.
سازمانهای مالی و پولی بین المللی

چکیده:

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت درمقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس((سازمان های مالی وپولی بین المللی))به ارزش ۳واحد تدوین شده است.امید است که علاوه برجامعه دانشگاهی،تمامی پژوهشگران وعلاقه مندان به مطالعات علمی-پژوهشی نیز از آن بهره مند می شود.

مشخصات:

عنوان و نام پدیدآور:سازمان های مالی وپولی بین المللی/مهدی ابراهیمی نژاد.

مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی،۱۳۸۵

مشخصات ظاهری :۳۹۳ ص

یادداشت:عنوان اصلی:International Monetary and Financial Organisations

رده بندی کنگره:۲س ۲الف/HG۳۸۸۱

رده بندی دیویی:۳۳۲/۱۵

شماره کتابشناسی ملی:۱۳۱۹۳۸۲

سرفصلها:

بخش اول:صندوق بین المللی پول

بخش دوم:حق برداشت مخصوص

بخش سوم:بانک های توسعه چند جانبه وگروه بانک جهانی

بخش چهارم:بانک تسویه بین المللی

بخش پنجم:سازمان های تجاری،صنعتی وتوسعه ای

بخش ششم:سازمان ملل متحد وسازمان های تخصصی

بخش هفتم:پیمان های منطقه ای

بخش هشتم:مناسبات ایران باسازمان های پولی ومالی بین المللی

بخش نهم:برخس اصطلاحات فنی وتخصصی گات وسازمان تجارت جهانی

بخش دهم:پیوست

بخش یازدهم:منابع ومآخذ