ساعت:

پیام مدیریتی مولا:

حضرت علي عليه السلام در نامه به مالك اشتر چنين فرموده است : كسي را برگزين كه در رساندن نامه كارگزارانت به تو يا رساندن پاسخ هاي تو به آنان كوتاهي نكند و در آنچه براي تو مي ستاند يا از طرف تو به آنان تحويل مي دهد، فراموشكار نباشد

فعالیتهای فرهنگی

 

فرم شماره 1

(ماده 1)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی :  مدیریت

 

  فرم شماره 3

بند 1-1- تدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسلامی در حوزه های فرهنگی تربیتی اجتماعی                                                                                                                        صفحه اول

ردیف عنوان فعالیت

(کتاب**، مقاله* و اثر بدیع  و ارزنده هنری*)

نوع فعالیت تاریخ انتشار

 (ماه سال)

و یا گواهی **پذیرش چاپ

اسامی همکاران

به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

امتیاز
فرهنگی تربیتی اجتماعی تلفیقی کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

  • د ر صورتي كه مؤلف هر فصل يا بخش كتاب تعيين شده باشد، امتياز آن براي عضو هيات علمي به صورت مستقل در نظر گرفته مي شود. در غير اين صورت امتياز عضو هيات علمي براساس جدول ذيل بند «3-1» فرم شماره «3» محاسبه مي گردد.
  • در صورتي كه سهم همكاران در انجام ساير فعاليتهاي اين بند (مقاله، اثر و…) مشخص نشده باشد، امتياز عضو هيات علمي براساس جدول ذيل بند «3-1» فرم شماره «3» محاسبه مي گردد.

 


 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی    رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

 

فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

 

بند 1-2- تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای کلیه فعالیت ها و همکاری مؤثر در اجرای امور فرهنگی براساس سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه و سیاست های متخذه توسط شورای اسلامی شدن

دانشگاه ها و مراکز آموزشی                                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه دوم

ردیف عنوان فعالیت شرح فعالیت تاريخ انجام فعاليت مرجع تأیید کننده** اسامی همکاران

به ترتیب
(شامل نام متقاضی)

امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

1 فعالیت های فرهنگی به عنوان رییس دانشگاه (بعد از دانشیاری) نظارت و کنترل بر مجموعه فعالیت های فرهنگی دانشگاه  

24/02/1388 تا 29/.4/1389

طبق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

  • در صورتي كه سهم همكاران در انجام فعاليت مشخص نشده باشد، امتياز عضو هيات علمي براساس جدول ذيل بند «3-1» فرم شماره «3» محاسبه مي گردد.

 

 

 

 

 

مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان    نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:  مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

بند 1-3-  ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری مؤثر با تشکل های قانونمند دانشجویان و اعضای هیات علمی و طلاب و نهادهای فرهنگی فعال در «مؤسسه» و یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت

در حوزه فرهنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       صفحه سوم

ردیف عنوان فعالیت شرح فعاليت تاريخ انجام فعاليت مرجع تأیید کننده ** امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

 

از تاريخ تا تاريخ
1 مقاله: مقدمه ای بر رهبری و مدیریت تحول این مقاله به درخواست واحد پژوهش طرح بنیان حوزه علمیه خراسان (طلبه دانشجوهای مدرسه عباسقلی خان) برای بررسی مدیریت تحول از دیدگاه غرب توسط آقای دکتر مهدی ابراهیمی نژاد نوشته شده است.   بهار 1392 فصلنامه تولید علم و جنبش نرم افزاری بنیان    
               
               
               
               
               
               
               
 
  فرم شماره 3
           
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

بند 1-4-  استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی – فرهنگي «مؤسسه»                                                                                                                                                                                                                                      صفحه چهارم

ردیف واحد دانشگاهی محل فعالیت مشخصات ابلاغ * تاریخ انجام فعالیت تعداد نيمسالهاي تحصيلي امتیاز
 

کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

شماره تاریخ از نيمسال تحصيلي تا نيمسال تحصيلي
اول دوم اول دوم
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 


 

 

  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

بند 1-5-  مسئولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرش های مطلوب فـرهنگــی و مشـارکـت یــا انجام فعالیت های فرهنگی تربیتی اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه  اقشار دانشگاهی (دانشجویان،  اساتید و کارکنان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 صفحه پنجم

ردیف عنوان متناسب با نوع فعالیت مرجع تأیید کننده ** امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

برنامه ریزی و طراحی در امور فرهنگی تربیتی اجتماعی وعلمی دانشجویی و اعضای هیات علمی  يا طلاب و کارکنان مشارکت در اجرای  امور فرهنگی تربیتی اجتماعی از جمله مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید و نشست و جلسات دانشجویی جهت تبیین مباحث و  مشکلات و رفع شبهات اعتقادی و…. سایر  فعالیتهای مرتبط (ارائه خدمات مشاوره ای علمی، فرهنگی تربیتی اجتماعی و آموزشی به دانشجویان و طلاب حضور مستمر و تأثیر گذار در مراکز دانشجویی اعم از کانونها، مساجد، خوابگاهها و…)
1   مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید و نشست و جلسات دانشجویی در دانشگاه آزاد کرمان   رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد    
2   عضو شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان از 14/09/1386 به مدت 2سال تا 14/09/1388   رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  و رئیس شورای هم اندیشی استادان و نخبگان    
3   شرکت در دهمین هم اندیشی علمی، فرهنگی، سیاسی اساتید بسیجی کشوردر مشهد مقدس    

 

جعفر یعقوبی، مسئول سازمان بسیج اساتید کشور

   
             
             
             
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
 فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند 1-6-  استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری                                                                                                                                                                                                                 صفحه ششم

ردیف شرح فعالیت نيمسال تحصيلي امتياز هر نيمسال تحصيلي مرجع تأیید کننده در مؤسسه ** امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

اول دوم
1 لوح تقدیر جهت ترویج و برپاداری فریضه ی نماز 1391 1391   رهام کیایی (معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)    
2 تقدیرنامه برگزاری اقامه نماز در سازمان فنی و حرفه ای   21/12/1390   سید یحیی جعفری(رییس شورای اقامه نماز استان و امام جمعه کرمان)

اسماعیل نجار (استاندار)

   
3 تقدیرنامه به عنوان ریاست و مسئول ستاد اقامه نماز دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان       داوود رنجبران (معاون فرهنگی و دبیر ستاد عالی اقامه نماز در دانشگاه)    
4 لوح تقدیر به عنوان شرکت در تدوین کتب کنگره ی سرداران شهید استان       سردار قاسم سلیمانی (دبیر کنگره ی بزرگداشت سرداران و هشت هزار شهید استان های کرمان و سیستان و بلوچستان)    
5 لوح تقدیر به عنوان ثبت و نشر ارزش های دفاع مقدس       سرهنگ پاسدار مهدی صدفی (مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس)    
6 تقدیرنامه به عنوان ریاست دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان برای خدمات شایسته در اجرای اردوهای عظیم و معنوی راهیان نور دانشجویی       سرتیب پاسدار روح الله نوری (فرمانده سپاه ثارا… استان کرمان)    
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
 فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند 1-6-  استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری                                                                                                                                                                                                                 

7 تقدیر به عنوان استاد نمونه ی بسیجی سال 1386با اهدای یک فقره سهمیه حج عمره مفرده 1387     محمود احمدی (معاونت منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بسیج اساتید)    
  تقدیرنامه کسب عنوان استاد نمونه ی بسیجی       دکتر علی اصغر زارعی(رییس سازمان بسیج اساتید کشور)

سرهنگ مجید سلطان زاده(سرپرست ناحیه مقاومت بسیج سپاه کرمان)

   
8 لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه ی بسیجی کشور       سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری (فرمانده نیروی مقاومت بسیج)

دکتر محمدمهدی زاهدی(وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

   
9 تقدیرنامه جهت شرکت در مراسم تجلیل از اساتید نمونه ی بسیجی کشور       دکتر علی بختیاری (مسئول سازمان بسیج اساتید)    
10 ابلاغ حکم مسئول مرکز بسیج اساتید استان کرمان   26/09/1386   جعفر یعقوبی (رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور)    
11 تقدیرنامه به عنوان مدیر فرهنگی مرکز بسیج اساتید جهت شرکت در ششمین گردهمایی مسئولان بسیج اساتید سراسر کشور   بهمن 1383   دکتر علی اصغر زارعی(رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور)    
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
 فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند 1-6-  استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری                                                                                                                                                                                                                 

12 تقدیرنامه تحت عنوان معاون فرهنگی مرکز بسیج اساتید استان کرمان در همراهی با نهاد بسیج       سرتیپ دوم پاسدار غلامعلی ابوحمزه(فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه استان کرمان)    
13 تشکرنامه بعنوان تقدیر از عملکرد ارزنده مسئول سازمان بسیج اساتید استان کرمان در پیشبرد اهداف و برنامه های بسیج در سال های دوران مسئولیت       سرتیپ پاسدار روح ا… نوری(فرمانده سپاه ثارا… استان کرمان    
14 تقدیر از زحمات و تلاش های بی شائبه در مدت تصدی ریاست بسیج اساتید استان کرمان   10/09/1389   دکتر حمید تابلی (رییس دانشگاه پیام نور استان)    
15 لوح سپاس به مناسبت خدمات شایسته در بسیج اساتید استان کرمان   آذرماه 1389   دکتر دادخدا غضنفری (رییس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان)    
16 تقدیرنامه به پاس تلاشهای خالصانه در راهپیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران   11/06/1388   محمد مهدی زاهدی (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)    
17 تقدیرنامه در جهت برگزاری “اجلاس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در کلان شهر اصفهان” اکتبر

2014

    مسعود حسین میرزایی(دبیر اجلاس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس)    
18 لوح تقدیر پانزدهمین دوره کتاب سال استان کرمان برای کتاب  “بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی در مدیریت اسلامی و مدیریت ماکیاولیستی” بعنوان کتاب برگزیده آذر 1388     مهدی محبان (مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی)    
19 لوح سپاس به مناسبت تالیف کتاب اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه       یدالله آقاعباسی (رئیس مرکز چاپ و نشر دانشگاه)

محمد رنجبر(معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر)

   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
 فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند 1-6-  استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری                                                                                                                                                                                                                 

20 تقدیرنامه دوران مسئولیت مدیریت فنی و حرفه ای استان کرمان به مناسبت موفقیت ها و پیشرفت های حاصل   24/05/1394   محمد مهدی زاهدی (نماینده مردم کرمان در مجلس)    
21 تقدیرنامه به مناسبت فعالیت های سال 1390 ادارات کل در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز   1390   اژدر ولیخانی(معاون اداری و پشتیبانی سازمان فنی و حرفه ای کشور)    
22 تقدیرنامه کسب عنوان دستگاه برتر شاخص های عمومی و اختصاصی   04/06/1391   اسماعیل نجار (استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی استان کرمان)    
23 لوح تقدیر برای نقش تاثیرگذار در راستای ارتقاء و اعتلای منطق کمتر توسعه یافته   03/04/1390   خانواده معظم شهدا و ایثار گران

فرمانداری شهرستان فهرج

   
24 لوح تقدیر به عنوان خانواده شهید سرافراز حسین ابراهیمی نژاد   ندارد   محمد مهدی زاهدی (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)    
25 لوح تقدیر به عنوان عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان   7 اسفند 1393   یدالله موحد (رییس کل دادگستری استان کرمان)    
26 لوح تقدیر به مناسبت تلاش در امر آموزش و تحکیم شعائر دینی   20/02/1389   دکتر علیرضا کاشانی(رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد شهرستان بافت

امین مهدی پور(مسئول بسیج دانشجویی شهرستان بافت)

   
27 لوح تقدیر صدا و سیمای مرکز کرمان به پاس همراهی موثر و ارزنده در بخش کارشناسی برنامه های گروه اقتصاد       سید جواد موسوی(مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان)    
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
 فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند 1-6-  استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری                                                                                                                                                                                                                 

28 لوح سپاس به مناسبت گرامیداشت روز معلم 12/02/1395     محمد سلطانمرادی (مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر)

محمد زنگی آبادی (مدیر مسئول نشریه آسمان نارنجی)

   
29 ابلاغ ریاست ستاد اقامه نماز دانشگاه ولی عصر رفسنجان به مدت دو سال 06/03/1387     محمد سلطانمرادی (مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر)    
30 ابلاغ ریاست هسته ی مرکزی امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه ولیعصر رفسنجان به مدت دو سال 07/03/1387     محمد سلطانمرادی (مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر)    
31 تقدیرنامه پایان دوره ریاست دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان   29/04/1389   کامران دانشجو (وزیر  علوم، تحقیقات و فناوری)    
32 تقدیرنامه به مناسبت تلاش در توسعه فرهنگ مشاوره و هدایت آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ندارد     دکتر علی توکلی گلپایگانی(سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی)    
33 تقدیر نامه دانشجویان بسیجی دانشگاه ولیعصر(عج) به مناسبت همکاری های بی دریغ       بسیج دانشجویی دانشگاه ولیعصر(عج)    
34 همکاری مستمر با ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان       سید یحیی جعفری (نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرمان)    
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
 فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند 1-6-  استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری  

                                                                                                                                                                                                               

35 تاسیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان اردیبهشت 1386        
36 پروژه ساخت گلزار شهدای گمنام  در دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان            
37 شرکت در نشست اتحادیه بین المللی دانشگاهها در کشور هلند            
38 راه اندازی اولین کتابخانه دفاع مقدس با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه ولیعصر(عج)            
39 تقدیرنامه حجت الاسلام علی توکلی از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه در زمینه پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم       علی توکلی(رئیس کل دادگستری استان کرمان)    
40 تقدیرنامه جهت کمک به نشر و ترویج فرهنگ قرآنی       سید محمد مهدی طباطبایی(مدیر موسسه فرهنگی قرآن و عترت جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)    
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

  • كسب حداقل 8 امتياز از اين بند براي كسب عنوان  سرآمدي آموزش الزامي مي باشد.
  • امتيازات اين بند براساس ميانگين مجموع امتيازات نيمسالهاي تحصيلي دوره ارزيابي تعيين مي گردد.
  • ارزيابي هر نيمسال تحصيلي براساس نظام ارزيابي كيفي در بازه صفر تا ده تعيين مي گردد كه ميانه آن عدد پنج مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

بند 1-7-  کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت های فرهنگی و…)                                                                                                                                                                                                              صفحه هفتم

ردیف عنوان جایزه **  

زمینه جایزه اعطا شده

 

مرجع اعطای جایزه اسامی سایر افرادی که جایزه مشترکاً به آنان تعلق گرفته است امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

ترویج فرهنگ

ایثار و شهادت

مسئولیت های فرهنگی سایر زمینه ها
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

  • در صورتي كه سهم همكاران در انجام هر فعاليت مشخص نشده باشد، امتياز عضو هيات علمي به صورت مستقل در نظر گرفته مي شود.


 

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

بند 1-8-  طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه هشتم

ردیف عنوان فعالیت نوع فعالیت مرجع تأیید کننده ** اسامی همکاران به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

امتیاز
 

کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

کرسی نقد کرسی

نظریه پردازی

1 عضو هیئت تحریریه نشریه علمی خبری کرسی اندیشه دی ماه1388          ستاد نهضت تولید علم و کرسی های آزاد اندیشی      
2 داور مقاله بررسی تطبیقی روش شناسی تحقیق در مدیریت اسلامی در مقایسه با روش شناسی های تحقیق در علوم مدیریت نشریه پژوهش های اسلامی دانشکده ادبیات         سید حسین حسینی سردبیر ویژه نامه های فلسفه و حکمت مجله پژوهش های اسلامی      
               
               
               
               
               
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

  • در صورتي كه سهم همكاران در انجام هر فعاليت مشخص نشده باشد، امتياز عضو هيات علمي به صورت مستقل در نظر گرفته مي شود.

 

 

  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 1-9-  شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی تربیتی اجتماعی                                                                                                          صفحه نهم

 

ردیف عنوان فعالیت تاريخ

انجام فعاليت

ساعات

 انجام فعاليت

مرجع برگزار کننده مرجع تأیید کننده * امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

1 شرکت در نشست استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر با موضوع شهادت در آیینه سیاست و فرهنگ 50/04/1395 2 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد مهدی مولایی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
2 طی دوره ضیافت اندیشه با موضوع تاریخ علم و تمدن اسلامی سطح2 12/04/1395 16 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد مهدی مولایی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
3 طی دوره ضیافت اندیشه با موضوع اخلاق علمی و حرفه ای سطح 3 12/04/1395 16 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد مهدی مولایی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 1-9-  شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی تربیتی اجتماعی

 

ردیف عنوان فعالیت تاريخ

انجام فعاليت

ساعات

 انجام فعاليت

مرجع برگزار کننده مرجع تأیید کننده * امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

5 نشست هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه شهید باهنر با موضوع تبیین و بررسی آخرین تحولات منطقه و یمن 29/11/1394 1 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد مهدی مولایی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
6 شرکت در کارگاه معرفت افزایی استادان و نخبگان دانشگاه شهید باهنر با موضوع بررسی تطبیقی دو رویکرد مودتی و محبتی به غدیر 09/07/1394 3 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد مهدی مولایی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
7 شرکت در نشست هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه شهید باهنر با موضوع “حقوق دانشگاه و اعضای هیئت علمی در آیینه قوانین و مقررات” 17/10/1393 2 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد حسین زندی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

بند 1-9-  شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی تربیتی اجتماعی

 

ردیف عنوان فعالیت تاريخ

انجام فعاليت

ساعات

 انجام فعاليت

مرجع برگزار کننده مرجع تأیید کننده * امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

8 شرکت در نشست هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه شهید باهنر با موضوع اسلام التقاطی و اسلام ناب محمدی(ص) 06/09/1393 4 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد حسین زندی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
9 شرکت در نشست هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه شهید باهنربا موضوع مدیریت پنهان صهیونیسم 28/08/1393 2 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد حسین زندی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
10 شرکت در نشست هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه شهید باهنربا موضوع “سیره ی حضرت امام خمینی(ره)” 08/03/1393 3 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد حسین زندی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

بند 1-9-  شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی تربیتی اجتماعی

 

ردیف عنوان فعالیت تاريخ

انجام فعاليت

ساعات

 انجام فعاليت

مرجع برگزار کننده مرجع تأیید کننده * امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

11 شرکت در نشست هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه شهید باهنربا موضوع جرائم و آسیب های اجتماعی 08/12/1392 2 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد حسین زندی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
12 گواهی نامه پایان دوره آموزش: فعالان اجرایی نماز

 

 

 

04/10/1392 تا 5/10/1392 18 ستاد اقامه نماز در استان قم معاون فرهنگ، آموزش و پرورش و مدیر امور آموزشی ستاد    
13

 

 

 

 

 

شرکت در نشست هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه شهید باهنربا موضوع “اقتصاد دانش بنیان، محور اقتصاد مقاومتی” 14/09/1392 2 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد حسین زندی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

 

  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند 1-9-  شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی تربیتی اجتماعی

ردیف عنوان فعالیت تاريخ

انجام فعاليت

ساعات

 انجام فعاليت

مرجع برگزار کننده مرجع تأیید کننده * امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

14 مشارکت فعال در کارگاه آموزشی- فرهنگی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش علمی- کاربردی 23/06/1392 8 موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت

 

مصطفی غفاری

( فرهنگی و دانشجویی موسسه)

   
15 شرکت در نشست نقد فیلم با موضوع “اسلام هراسی و شیعه هراسی غرب” 29/04/1392 3 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد حسین زندی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
16 شرکت در نشست علمی با موضوع “علوم انسانی در قرآن” 24/04/1392 2 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد حسین زندی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
17 شرکت در نشست هم اندیشی با موضوع انتخابات و آینده انقلاب اسلامی 10/12/1391 3 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد سلطانمرادی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محمد حسین زندی(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

 

 

 

 

 

بند 1-9-  شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی تربیتی اجتماعی

ردیف عنوان فعالیت تاريخ

انجام فعاليت

ساعات

 انجام فعاليت

مرجع برگزار کننده مرجع تأیید کننده * امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

18 دوره ی راهبردهای فرهنگی امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبری (مدالظله العالی) 28/05/1391 4 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان

 

علی بیگ زاده (سرپرست دفتر آموزش و پژوهش)    
19 حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع “اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی” 22/05/1391 10 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد صباحی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

نصرا… گرامی (رییس دانشگاه)

   
20 طی دوره ی تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی 25/03/1391 4 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان علی بیگ زاده (سرپرست دفتر آموزش و پژوهش)    
21 حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم” و “اصول تعلیم و تربیت اسلامی” 06/06/1390 24 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان محمد صباحی(رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

نصرا… گرامی (رییس دانشگاه)

   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

بند 1-9-  شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی تربیتی اجتماعی

ردیف عنوان فعالیت تاريخ

انجام فعاليت

ساعات

 انجام فعاليت

مرجع برگزار کننده مرجع تأیید کننده * امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

22 شرکت در دوره آموزشی طرح سلمان (نظام مدیریت اسلامی) 23/04/1390 6 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان علی بیگ زاده (مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش)    
23 شرکت در دوره آموزشی اخلاق در مدیریت 07/03/1390 3 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان علی بیگ زاده (مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش)    
24 طی دوره ی عمومی تحکیم بنیاد خانواده 22/02/1390 8 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان

 

محسن غلامی (مدیر عامل شرکت فرآزما پردازش)    
25 طی دوره ی طرح بصیرت سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور 12/11/1389 32 بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز عالی(مشهد) سهراب صلاحی(رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور)    
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

 

 

 

  فرم شماره 1

(ماده 1)

 

نام مؤسسه: دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

بند 1-9-  شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی تربیتی اجتماعی

 

ردیف عنوان فعالیت تاريخ

انجام فعاليت

ساعات

 انجام فعاليت

مرجع برگزار کننده مرجع تأیید کننده * امتیاز
کمیسیون تخصصی

ماده 1

 

هیات ممیزه

 

26 شرکت در نشست هم اندیشی و تبادل تجربیات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای حضور موثر در عرصه بین الملل دیپلماسی مهارتی و راههای ورود به آن 13/04/1391   سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

دفتر امور بین الملل

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی (مشاور رئیس و مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل)    
27 شرکت در دوره ی آموزشی جهاد اقتصادی 02/04/1390 6   علی بیگ زاده (مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش)

غلامحسین غفاری(معاون آموزشی)

   
               
               
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل    
امضای عضو هیات علمی                                                                                                                                                              امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «1»

 

 

  • به ازاي هر 16 ساعت آموزش از اين بند 2  امتياز  كسب مي گردد.