ساعت :

پیام مدیریتی مولا:

حضرت علي عليه السلام در نامه به مالك اشتر چنين فرموده است : : كسي را برگزين كه در رساندن نامه كارگزارانت به تو يا رساندن پاسخ هاي تو به آنان كوتاهي نكند و در آنچه براي تو مي ستاند يا از طرف تو به آنان تحويل مي دهد، فراموشكار نباشد

شناسه مقاله

باسمه تعالي

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۱

عنوان مقاله: بررسي روش هاي افزایش شفافيت اطلاعاتي بازار سرمايه ايران و انتخاب روشي بهينه با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي مورد بورس اوراق بهادار تهران

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي- عباسي عباس- خليفه مجتبی

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ بله   نام دانشجو:   مجتبی خلیفه                          نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

عنوان پايان نامه:  بررسی روش های اصلاح شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: پيشرفت هاي حسابداري، دانشگاه شیراز (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)

انتشارات:  دانشگاه شیراز                                               شماره نشريه و سال چاپ : شماره ۱، پاییز ۱۳۸۸ (پیاپی۳/۵۷)

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □       IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازای هر صفحه (مقاله) :-

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

  اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله به طور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ :  ۲

عنوان مقاله: بررسي موانع ومشكلات استقرار نظام هاي اطلاعاتي مديريت:مطالعه موردي در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي- حسين زاده عباس

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ بله   نام دانشجو:  عباس حسین زاده     نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

عنوان پايان نامه: بررسی و شناسایی مشکلات و موانع مرتبط با استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: دانشور رفتار

انتشارات: دانشگاه شاهد                                                          شماره نشريه و سال چاپ: شماره ۳۵، تیر ماه سال ۱۳۸۸

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □        IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵/۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۳

عنوان مقاله: بررسي رابطه بين انتخاب كاركنان و اثربخشي سازمان :مورد سنجي در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي- محی الدینی زهرا

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ –   نام دانشجو:  –                               نام استاد یا اساتید راهنما:  –

عنوان پايان نامه:

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: پژوهشهاي مديريت

انتشارات:   دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان)                                             شماره نشريه و سال چاپ : شماره ۳، بهار ۱۳۸۸

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □          IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۴٫۵    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۴

عنوان مقاله: بررسي رابطه میان تنش هاي سازماني و تمايلات ترك خدمت كاركنان

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهديابراهيمي نژاد رفسنجاني غلامرضاياري ناصريه محمد

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ بله       نام دانشجو: محمد یاری ناصریه   نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

عنوان پايان نامه: رابطه میان تنش سازمانی و تمایل ترک خدمت کارکنان

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: دانشور رفتار

انتشارات: دانشگاه شاهد                                                    شماره نشريه و سال چاپ :دوره(سال) شانزدهم، شماره ۳۸، دی ماه ۱۳۸۸

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □          IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ :  ۵

عنوان مقاله: رابطه ديدگاه ارزشي مديران و ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي آن ها در سازمان هاي دولتي

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي- اکبری مهناز

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ –   نام دانشجو: –                                   نام استاد یا اساتید راهنما:-

عنوان پايان نامه:

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انسانی سابق)

انتشارات:   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس                 شماره نشريه و سال چاپ :دوره (سال) سیزدهم، شماره ۴، زمستان سال ۱۳۸۸

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □         IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۴٫۵    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۶

عنوان مقاله: نگاه به آينده و تدوين چشم انداز دانشگاه ها: مطالعه موردي در دانشگاه ولي عصر (عج)

نويسندگان (به ترتيب): خوش سيما عليرضا- ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي- شاه حسيني محمد علي

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ –   نام دانشجو:  –                                  نام استاد یا اساتید راهنما: –

عنوان پايان نامه:

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

انتشارات:  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران                                         شماره نشريه و سال چاپ :شماره ۹، پاییز سال ۱۳۹۰

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □         IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۶    
سهم متقاضي ۳    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۷

عنوان مقاله: بررسي رابطه اخلاق مداري كسب و كار و مشتري مداري شركت الماس كوير

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي– شول عباس

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ –   نام دانشجو:   –                                 نام استاد یا اساتید راهنما: –

عنوان پايان نامه:  –

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی سابق)

انتشارات: دانشگاه تربیت مدرس                                        شماره نشريه و سال چاپ : دوره(سال) شانزدهم، شماره ۲، تابستان سال ۱۳۹۱

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □          IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵/۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۸

عنوان مقاله: The study of the relationship between managers role and motivation among personnel

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي- زینلی سینا

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ –  نام دانشجو: –       نام استاد یا اساتید راهنما:  –

عنوان پايان نامه:  –

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES

انتشارات:    جمهوری چک                                             شماره نشريه و سال چاپ : دوره (سال) دوم، شماره ۳، سال ۲۰۱۳

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC □      ISI ■ (تامسون رویترز)        SCOPUS □   Web of Knowledge □        ۰٫۶۷۵IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵/۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

                                                                           

                                                                            شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۹

عنوان مقاله: بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك كارآفرينانه بر عملكرد سازماني سازمان صنايع غذايي شهرستان شيراز از ديدگاه مديران

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي- قادری هانیه

 

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ بله      نام دانشجو:  هانیه قادری                نام استاد یا اساتید راهنما:  دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

عنوان پايان نامه: بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد(مطالعه موردی: شرکت های صنایع غذایی شهرستان شیراز)

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: پژوهش هاي مديريت عمومي

انتشارات:  دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان)                           شماره نشريه و سال چاپ : دوره(سال) ششم، شماره ۲۱، پاییز ۱۳۹۲

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □          IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵/۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۱۰

عنوان مقاله: پهنه بندي فضايي خطر زلزله با استفاده از نرم افزار GIS و تكنيك تصميم گيري چند معياره در شهرستان زرند

نويسندگان (به ترتيب): ايزدي يزدان آبادي آزادهابراهيمي نژاد مهدي(راهنما)صادقي زين العابدين

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ بله   نام دانشجو:  آزاده ايزدي يزدان آبادي                                  نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

عنوان پايان نامه: بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر پهنه بندی فضایی خطر زلزله شهرستان زرند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی gis و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

انتشارات:  موسسه ی آموزش عالی قشم                  شماره نشريه و سال چاپ :دوره(سال) چهارم، شماره ۲، بهار سال ۱۳۹۳ (شماره پیاپی ۱۴)

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □          IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۱۱

عنوان مقاله: Examining the role of human resource management in retaining teaching employees: a case study in Sistan and Baluchestan province educational center

 

نويسندگان (به ترتيب): نجفي عليرضاابراهيمي نژاد مهدي (راهنما)- كاظمي مهدي

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ بله   نام دانشجو:  علیرضا نجفی   نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

عنوان پايان نامه:   بررسی نقش مدیریت منابع انسانی در نگهداری و حفظ کارکنان آموزشی

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES

انتشارات:   هند                                     شماره نشريه و سال چاپ : دوره(سال) چهارم، شماره ۴، سال۲۰۱۴، آوریل

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC □     ISI ■  (تامسون رویترز)      SCOPUS □   Web of Knowledge □         ۱٫۵۴ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۱۲

عنوان مقاله:

Locating a suitable place to settle in urban passive defense using Geographic Information System (Case study: district 4 of City of Kerman)

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي– زهره ای مجید

 

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ بله      نام دانشجو:  مجید زهره ای             نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

عنوان پايان نامه:   مکان یابی مناسب استقرار پدافند غیر عامل شهری با استفاده از GIS

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: International Journal of Basic Sciences & Applied Research

انتشارات:   ترکیه                                                         شماره نشريه و سال چاپ :شماره ۳، سپتامبر سال ۲۰۱۴

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC □      ISI ■        SCOPUS □   Web of Knowledge □        ۱٫۱۴۹ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵/۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۱۳

عنوان مقاله: Adopting entrepreneurial orientation to improve agile manufaturing

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژادرفسنجاني مهديخسروي سعيدجلائي اسفندابادي دكترسيدعبدالمجيد

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟خیر   نام دانشجو:  نام استاد یا اساتید راهنما:

عنوان پايان نامه:  بررسی رابطه بین رویکرد کارآفرینانه و چابکی در کسب و کارهای تولیدی شهر کرمان

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: International Journal of  Enterproneurship and small business

انتشارات:  انگلیس                                                شماره نشريه و سال چاپ : دوره(سال) بیست و دوم، شماره  ۲، سال ۲۰۱۴

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC □      ISI □        SCOPUS ■   Web of Knowledge □        ۱٫۱۰  IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۱۴

عنوان مقاله: بررسي و سنجش رابطه اخلاق كسب و كار و رضايت مشتري

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي- تقوی علی

 

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ بله  نام دانشجو: علی تقوی                                نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

عنوان پايان نامه: بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری در تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو و سایپا

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: پژوهش های مدیریت عمومی

انتشارات:  دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان)                    شماره نشريه و سال چاپ : دوره(سال) هشتم، شماره ۲۸، تابستان سال ۱۳۹۴

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■     ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □          IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵/۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۱۵

عنوان مقاله: The relationship between job stress and self-concept with job performance among psycologists of  Rehabilitation centers in Kerman City

نويسندگان (به ترتيب): باژیان سمانه- ابراهيمي نژاد رفسنجاني مهدي(راهنما)

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ بله   نام دانشجو:  سمانه باژیان     نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

عنوان پايان نامه: بررسی رابطه استرس شغلی و خود پنداری با عملکرد شغلی روانشناسان مراکز ترک اعتیاد شهر کرمان

مشخصات مقاله
نام نشريه: KUROSHIO

انتشارات:   ژاپن                                                         شماره نشريه و سال چاپ :شماره ۲، فوریه سال ۲۰۰۶

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC □      ISI ■(تامسون رویترز)        SCOPUS □   Web of Knowledge □          IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ بله    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵/۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱: ۱۶

عنوان مقاله: The position of the commercial brand of the company from the perspective of customers and experts

نويسندگان (به ترتيب): مونا ترکمان- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی (استاد راهنما)

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ بله   نام دانشجو: مونا ترکمان   نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

عنوان پايان نامه: جایگاه نام و نشان تجاری شرکت به رقیب از دیدگاه مشتریان

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: IJCRB

International Journal of contemporary Research in Business

انتشارات:  دانشگاه کالیفرنیا                                         شماره نشريه و سال چاپ : Vol. 4, No. 9, January 2013

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC □      ISI ■(تامسون رویترز)        SCOPUS □   Web of Knowledge □          IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ بله    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵/۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۱۷

عنوان مقاله: The relationship of intimacy and trust with marital satisfaction among nurses of Shahid Bahonar Hospital

نويسندگان (به ترتيب): ابراهیمی نژاد رفسنجانی مهدی

 

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ خير   نام دانشجو:                                    نام استاد یا اساتید راهنما:

عنوان پايان نامه:

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: (International Business Management (Medwell Journals

انتشارات:    پاکستان                                           شماره نشريه و سال چاپ : دوره(سال) دهم، شماره ۱۹، سال ۲۰۱۶

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS ■   Web of Knowledge □         ۰٫۲۷ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۱۸

عنوان مقاله: The relationship between spiritual intelligence and dysfunctional attitudes and depression and life satisfaction in Mahan secondary school students

نويسندگان (به ترتيب): ابراهیمی نژاد رفسنجانی مهدی

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ خير   نام دانشجو:                                    نام استاد یا اساتید راهنما:

عنوان پايان نامه:

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: The IIOAB Journal

انتشارات:  کلکته                                                        شماره نشريه و سال چاپ : دوره (سال) هفتم، شماره ۷، آگوست سال ۲۰۱۶

نوع نشريه:   علمي پژوهشي □     ISC ■     ISI ■(تامسون رویترز)        SCOPUS ■   Web of Knowledge □         ۰٫۵۵ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خیر    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۱۹

عنوان مقاله: Analyzing Success Factors in Cause Branding Program

نويسندگان (به ترتيب): ابراهیمی نژاد رفسنجانی مهدی

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ خير   نام دانشجو:                                    نام استاد یا اساتید راهنما:

عنوان پايان نامه:

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: JAMET: Journal of Administrative Management Education and Training

انتشارات:  مالزی                                        شماره نشريه و سال چاپ : دوره(سال) دوازدهم، شماره ۶  (ویژه نامه)، سال ۲۰۱۶

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □         ۱٫۳۲ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟           متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۲۰

عنوان مقاله: Investigate the Factors Influencing on shelter locations Choice using GIS in Kerman

نويسندگان (به ترتيب): ابراهیمی نژاد رفسنجانی مهدی

 

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ خیر   نام دانشجو:        نام استاد یا اساتید راهنما:

عنوان پايان نامه:

مشخصات مقاله
نام نشريه: JAMET: Journal of Administrative Management Education and Training

انتشارات:    مالزی                                                        شماره نشريه و سال چاپ : دوره(سال) دوازدهم ، شماره ۶  (ویژه نامه)، سال ۲۰۱۶

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □         ۱٫۳۲ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵٫۵    
سهم متقاضي ۵٫۵    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۲۱

عنوان مقاله: Identifying Effective Strategies for New Product Development: Case Study; Kerman Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

نويسندگان (به ترتيب): ابراهیمی نژاد رفسنجانی مهدی

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ خير   نام دانشجو:                                    نام استاد یا اساتید راهنما:

عنوان پايان نامه:

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: JAMET: Journal of Administrative Management Education and Training

انتشارات:  مالزی                                             شماره نشريه و سال چاپ: دوره(سال) دوازدهم ، شماره ۶ (ویژه نامه)، سال ۲۰۱۶

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □         ۱٫۳۲ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟           متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵٫۵    
سهم متقاضي ۵٫۵    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۲۲

عنوان مقاله: Analysis of Effective Factors on Knowledge Transfer in Response to Organizational Crisis

 

نويسندگان (به ترتيب): ابراهیمی نژاد رفسنجانی مهدی

 

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟-    نام دانشجو:  –                  نام استاد یا اساتید راهنما: –

عنوان پايان نامه: –

مشخصات مقاله
نام نشريه:

International Journal of Problems and perspectivs in management (business perspective)

انتشارات:        اوکراین                                                    شماره نشريه و سال چاپ : سال ۲۰۱۶

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC □       ISI ■        SCOPUS ■   Web of Knowledge □         ۰٫۷۶۵ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵٫۵    
سهم متقاضي ۵٫۵    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۲۳

عنوان مقاله: The Relationship between structural element of entrepreneurship and job creation

نويسندگان (به ترتيب): ابراهیمی نژاد رفسنجانی مهدی

 

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ –   نام دانشجو: –                نام استاد یا اساتید راهنما: –

عنوان پايان نامه:

مشخصات مقاله
نام نشريه: TENDENZEN

انتشارات:   آلمان                                                        شماره نشريه و سال چاپ : دوره(سال) بیست و پنجم، شماره ۴،  سال ۲۰۱۶ (۲۶/۱۱/۲۰۱۶)

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC □      ISI ■  (تامسون رویترز )  SCOPUS □   Web of Knowledge □         ۱٫۶۴ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازائ هر صفحه (مقاله) :

 

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

   اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله بطور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵٫۵    
سهم متقاضي ۵٫۵    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد   عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                 امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۲۴

عنوان مقاله: Investigating the Efficiency of Tejarat Bank Information Systems in Presenting Reports to the Manager

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ –   نام دانشجو:   –             نام استاد یا اساتید راهنما: –

عنوان پايان نامه:

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: International Journal of Management, Accounting and Economics (IJMAE)

انتشارات:       ایران- مشهد                                       شماره نشريه و سال چاپ : Vol. 3  No.11, 2016

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC □      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □      ۰٫۴۵۴ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازای هر صفحه (مقاله) :-

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

  اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله به طور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۵    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۲۵

عنوان مقاله: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی در کارکنان با تکنیک AHP

نويسندگان (به ترتيب): ابراهيمي نژادرفسنجاني مهدي، زیمران نرجس خاتون، شفیعی هادی

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ –   نام دانشجو:   –             نام استاد یا اساتید راهنما: –

عنوان پايان نامه:

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: فصلنامه رسالت مدیریت دولتی

انتشارات:       ایران                                        شماره نشريه و سال چاپ : دوره (سال) هفتم، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۹۵

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC □      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □      ۰٫۴۵۴ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازای هر صفحه (مقاله) :-

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

  اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله به طور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵    
سهم متقاضي ۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۲۶/۰۹/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه     

 

 

 

شناسه مقاله(بند۳-۱ آیین نامه ارتقاء)

دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره رديف مقاله در جدول بند۳- ۱ : ۲۶

عنوان مقاله: ارائه یک مدل تصمیم جدید در برنامه ریزی تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه

نويسندگان (به ترتيب): مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی، مرجان توسلی، محمدرضا نامدار

نوع مقاله :

کامل ■            يادداشت پژوهشي □                Short Communication □              سایر (نام ببريد) □

آيا مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجوست؟ –   نام دانشجو:   –             نام استاد یا اساتید راهنما: –

عنوان پايان نامه:

 

مشخصات مقاله
نام نشريه: نشریه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

انتشارات:       ایران                                        شماره نشريه و سال چاپ : پذیرفته شده برای چاپ

نوع نشريه:   علمي پژوهشي ■     ISC ■      ISI □        SCOPUS □   Web of Knowledge □      ۰٫۲۵۹ IF:

·       لطفا مستندات ضميمه گردد        

ميزان شارژ (هزينه)چاپ به ازای هر صفحه (مقاله) :-

مشخصات نشريه
توسط دبيرخانه هيات مميزه تکميل گردد نوع نشريه:   علمي پژوهشي □            ISC □             ISI □      SCOPUS □            IF:

آيا اين نشريه قبلا در هيات مميزه دانشگاه بررسي شده است؟                    متوسط امتياز متعلقه به نشريه:

  اعلام متقاضي نظر کميته منتخب نظر کميته تخصصي
آیا مقاله به طور جزئي يا کامل مستخرج از رساله متقاضي است؟ خير    
آیا اين مقاله با سایر آثار پژوهشي متقاضي همپوشي دارد؟ کدام؟ خير    
آیا موضوع مقاله در زمينه و رشته تخصصي متقاضي قرار مي گيرد؟ بله    
امتياز مقاله ۵٫۵    
سهم متقاضي ۴٫۴    
 
اينجانب مهدی ابراهیمی نژاد  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان صحت مطالب فوق را تائيد نموده و صحت  کليه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل تاييد می باشد.                                                                                                                             تاريخ ۲۶/۰۹/۹۵                   امضا  
  تاريخ و امضای دبير کميته منتخب:                                                              تاريخ و امضای دبير کميته تخصصي :  
نتيجه بررسي نهايي در هيات مميزه :

امتياز مقاله:                                     سهم متقاضي:                            تاريخ و امضای رييس هيات مميزه