ساعت :

پیام مدیریتی مولا:

حضرت علي عليه السلام در نامه به مالك اشتر چنين فرموده است : : كسي را برگزين كه در رساندن نامه كارگزارانت به تو يا رساندن پاسخ هاي تو به آنان كوتاهي نكند و در آنچه براي تو مي ستاند يا از طرف تو به آنان تحويل مي دهد، فراموشكار نباشد

آموزشی

 

نام مؤسسه:    دانشگاه شهید باهنر کرمان           نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
فرم شماره ۲

(ماده ۲)

 

 

 

 

بند ۲-۱-  رعایت نظم وانضباط درسی و شئونات آموزشی                                                                                                                                                                                                                                صفحه دهم

امتیاز کل هر یک از نیمسال های مورد ارزیابی منتهی به تاریخ ثبت تقاضا در کمیته منتخب

 کسب شده از کاربرگ های «۲-۱»

امتیاز کل دوره مرجع

تأیید کننده

امتیاز ملاحظات
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم مدیر  گروه معاون آموزشی دانشکده معاون آموزشی مؤسسه کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون تخصصی

 

هیات ممیزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای مدیر گروه مربوط امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

معاون آموزشی مؤسسه

 

  • كسب حداقل ۷  امتياز از اين بند براي كسب عنوان سرآمدي آموزش الزامي مي باشد.
  • چنانچه نمره ارزيابي عضو هيات علمي بيش از دو نيمسال تحصيلي متوالي كمتر از ۳۵ /۰ باشد، ارتقا مرتبه وي به مدت يك سال به تعويق خواهد افتاد.

 

 

 

فرم شماره ۲

(ماده ۲)

 

نام مؤسسه:   دانشگاه شهید باهنر کرمان    نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

        بند ۲-۲- کیفیت تدریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    صفحه یازدهم

ردیف گروه های ارزیابی ميانگين وزني ارزشيابي

حسب مورد

مجموع ميانگين وزني ارزشيابي كاربرگ هاي

ب د- هـ – و

 

امتیاز مکتسبه (۱)

 

 

امتیاز ملاحظات
 

کمیته منتخب مؤسسه

 

 

کمیسیون تخصصی

 

هیات ممیزه  
كاربرگ هاي  «ب»

 

(رابطه شماره ۲)

كاربرگ هاي  «د»

 

(رابطه شماره ۴)

كاربرگ هاي  «هـ»

 

(رابطه شماره ۵)

كاربرگ هاي  «و»

 

(رابطه شماره ۶)

۱ دانشجویان            

 

 

       
۲ دانش آموختگان ممتاز        
۳ مدیر گروه        
۴ معاون آموزشی        
جـــــمـــــع کــــــل          
امضای مدير گروه مربوط                                                                                                                                                                امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

  • امتيازات قابل اعطا بر حسب طيف امتيازات اخذ شده از نتايج ارزشيابي:

الف- ۰ تا ۹۹/۴  امتياز:  براي نتايج ارزيابي مابين  ۱۴ تا ۹۹/۱۸ (عدد مبناي ارزشيابي در مرتبه علمي مندرج در جدول شماره ۵ بخش اول آئين نامه ارتقا- نمره ارزشيابي)

 ب-  ۶ امتياز براي نتايج ارزيابي ما بين ۱۹  تا  ۵/۱۹ 

 ج- ۸ امتياز براي نتايج ارزيابي ما بين ۵/۱۹ تا ۲۰

كسب حداقل ۶ امتياز از اين بند براي كسب عنوان سرآمدي آموزش الزامي است.

–  اعضاي هيات علمي موضوع ماده «۴۴» آئين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي و ساير مشاغل داراي كسر واحد موظف با رعايت مفاد تبصره «۸» ماده «۲» ضوابط اختصاصي شيوه نامه اجرايي بخش اول آئين نامه ارتقا از امتياز اين بند

    بهره مند مي گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
 فرم شماره ۲

(ماده ۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند ۲-۳- کمیت تدریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                صفحه دوازدهم

ستون (۱) (۲) (۳) (ستون ۴) (۵) (۶)  (۷) (ستون ۸) (۹)
ردیف نمیسال تحصیلی سال تحصیلی نام درس تعداد واحد تعداد مدرسین مؤسسه محل تدریس مقطع تدریس ضریب

مقطع تدریس  (۱)

امتیاز مکتسبه (۳و۲)

(ستون ۸) ´ (ستون ۴)

اول دوم

 

کاردانی کارشناسی تحصیلات تکمیلی
۱   * ۹۵-۹۴ اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۲   * ۹۵-۹۴ مدیریت استراتژیک کارآفرینی ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۳   * ۹۵-۹۴ اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۴ *   ۹۵-۹۴ مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱ ۳
۵ *   ۹۵-۹۴ روش تحقیق پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۶ *   ۹۵-۹۴ مدیریت استراتژیک پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۷ *   ۹۵-۹۴ مدیریت استراتژیک ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۸ *   ۹۵-۹۴ روش تحقیق پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۹ *   ۹۵-۹۴ زبان تخصصی مدیریت بحران ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۱۰   * ۹۴-۹۳ مدیریت استراتژیک کارآفرینی ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۱۱   * ۹۴-۹۳ مدیریت استراتژیک ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۱۲ *   ۹۴-۹۳ روش تحقیق پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۱۳ *   ۹۴-۹۳ مدیریت استراتژیک پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۱۴ *   ۹۴-۹۳ روش تحقیق پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۱۵ *   ۹۴-۹۳ زبان تخصصی مدیریت بحران ۱ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
جــــــــــــمــــــع کـــــــــــــل  
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت
 فرم شماره ۲

(ماده ۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند ۲-۳- کمیت تدریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

۱۶ *   ۹۴-۹۳ مدیریت استراتژیک ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۱۷ *   ۹۴-۹۳ مبانی مدیریت اسلامی ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۱۸   * ۹۳-۹۲ مدیریت استراتژیک کارآفرینی ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۱۹   * ۹۳-۹۲ مدیریت استراتژیک ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۲۰ *   ۹۳-۹۲ روش تحقیق پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۲۱ *   ۹۳-۹۲ مدیریت استراتژیک پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۲۲ *   ۹۳-۹۲ زبان تخصصی مدیریت بحران ۱ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۲۳ *   ۹۳-۹۲ مبانی مدیریت اسلامی ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۲۴ *   ۹۳-۹۲ مدیریت استراتژیک ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۲۵   * ۹۲-۹۱ مدیریت استراتژیک ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۲۶   * ۹۲-۹۱ مدیریت استراتژیک کارآفرینی ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۲۷ *   ۹۲-۹۱ مبانی مدیریت اسلامی ۳ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد   *   ۱ ۳
۲۸ *   ۹۲-۹۱ روش تحقیق پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۲۹ *   ۹۲-۹۱ روش تحقیق پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
۳۰ *   ۹۲-۹۱ مدیریت استراتژیک پیشرفته ۲ ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد     * ۱٫۲۵ ۲٫۵
جــــــــــــمــــــع کـــــــــــــل  
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

  1. ضريب مقطع تدريس براي دوره هاي كارداني ۵/۰ ، كارشناسي ۱ و تحصيلات تكميلي ۲۵/۱ مي باشد.
  2. اعضاي هيات علمي موضوع ماده «۴۴» آئين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي و ساير مشاغل داراي كسر واحد موظف با رعايت مفاد تبصره «۸» ماده «۲» ضوابط اختصاصي شيوه نامه اجرايي آئين نامه ارتقا از امتياز اين بند بهره مند مي گردند.
  3. احتساب امتیاز مربوط به تدریس خارج از مؤسسه، صرفاً با ارائه تأییديه مؤسسه متبوع عضو هیات علمی و تا سقف ۲۰ درصد  امتياز اين بند، امکان پذیر خواهد بود.
  4. امتياز دروس تكراري در يك نيمسال تحصيلي براي اولين كلاس با ضريب ۱ و براي كلاس هاي تكراري با ضريب ۵/۰ محاسبه مي شود.

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

                                            نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

  فرم شماره ۲

(ماده ۲)

 

 

 

 

 بند ۲-۴- راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی  و يا عناوين موضوعات مشابه مصوب (۱ )                                                                                                                                                                                                 صفحه سیزدهم                                     

ردیف عنوان پروژه * تاریخ

انجام فعاليت

مؤسسه

محل تحصیل دانشجو

نام دانشجو تعداد واحد حاصل ضرب تعداد واحد

در امتياز واحد كار «۳/۰»

امتیاز ملاحظات

 

کمیته منتخب مؤسسه کمیسیونن تخصصی

 

هیات ممیزه
نيمسال اول نيمسال دوم
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل                
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

  • عناوین موضوعات مشابه مصوب (کارآموزی، کارورزی،…) که زمینه مهارت افزایی را در مقطع کارشناسی و یا سطح دو حوزه علمیه فراهم می آورد، مشمول این بند می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان         نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

نام مؤسسه:                                                                نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

فرم شماره ۲

(ماده ۲)

 

 

 

 

بند ۲-۵- برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش (نظیر دریافت لوح تقدیر، نشان یا عناوین مشابه) و یا کسب عنوان معلم برتر                                                                                                              صفحه چهاردهم                                                                       

ردیف  

 

عنوان فعالیت

 

 

مصادیق برجستگی يا شاخص بودن مرجع

تأیید کننده **

سطح امتیاز ملاحظات
لوح

 تقدیر

نشان دولتی معلم برتر سایر عناوین مؤسسه/ دانشكده دانشگاه ملی بین المللی

 

کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون تخصصی

 

هیات ممیزه  
۱ تقدیرنامه کسب عنوان استاد نمونه ی بسیجی *       دکتر علی اصغر زارعی(رییس سازمان بسیج اساتید کشور)

سرهنگ مجید سلطان زاده(سرپرست ناحیه مقاومت بسیج سپاه کرمان)

    *          
۲ لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه ی بسیجی کشور *       سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری (فرمانده نیروی مقاومت بسیج)

دکتر محمدمهدی زاهدی(وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

    *          
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

  • استفاده از امتیاز اين بند مربوطه در هر سطح فقط یک بار برای کل دوره ارتقا مجاز می باشد.

 

 

فرم شماره ۲

(ماده ۲)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

نام مؤسسه:                                                                نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

 

 

 

 

بند ۲-۶- تألیف یا تدوین کتب چاپی یا الکترونیکی که به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.                                                                                                                      صفحه پانزدهم                                    

ردیف  

 

عنوان كتاب يا جزوه

نوع فعالیت ** زبان اصلی اثر نوع انتشار نام نشریه

یا ناشر

مشخصات اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

مرجع

تأیید کننده **

امتیاز ملاحظات
 

جزوه

 

کتاب

نرم افرازی آموزشی

چاپ  الکترونیکی شماره و تاریخ مجوز تعداد صفحه تاریخ انتشار دوره چاپ تیراژ چاپ کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون تخصصی هیات ممیزه
مؤسسه ملی
۱ مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع     * فارسی *   سمت ۱۸۰۹۸۰۸ ۲۲۲ ۱۳۹۴ ششم  

۵۰۰

مهدی ابراهیمی نژاد          
۲ اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه     * فارسی *   سمت م-۷۹-۲۵۶۷۷ ۳۲۰ ۱۳۹۴ پانزدهم ۲۵۰۰ مهدی ابراهیمی نژاد

اسفندیار فرج وند

         
۳ سازمان های پولی و مالی بین المللی     * فارسی *   سمت ۲۶۶۱۴۶۷ ۳۹۳ ۱۳۹۴ سیزدهم ۳۵۰۰ مهدی ابراهیمی نژاد          
۴ بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی در مدیریت اسلامی و مدیریت ماکیاولیستی     * فارسی *   پلک ۹۶۴-۸۶۲۴-۸۱-x ۴۵۵ ۱۳۸۵ اول  

۲۰۰۰

مهدی ابراهیمی نژاد          
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

  –     کتب و یا نرم افزارهای آموزشی تدوین و تهیه شده در حوزه وزارت آموزش و پرورش با تأیید شورایعالی برنامه ریزی آن وزارت در شمول این بند قرار می گیرد.

    –    در صورتي كه مؤلف هر فصل يا بخش كتاب، تعيين شده باشد، امتياز آن براي عضو هيات علمي به صورت مستقل در نظر گرفته مي شود.  در غير اين صورت امتياز عضو هيات علمي براساس جدول ذيل بند «۳-۱» فرم شماره «۳» محاسبه مي گردد.

–   در صورتي كه سهم همكاران در تأليف جزوه مشخص نشده باشد،‌ امتياز عضو هيات علمي براساس جدول ذيل بند «۳-۱» فرم شماره «۳» محاسبه مي گردد.

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی      رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصادی      گروه آموزشی: مدیریت

نام مؤسسه:                                                                نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

فرم شماره ۲

(ماده ۲)

 

 

 

 

بند ۲-۷-  ارج نهادن به امور آموزشی و شاگردپروري با بهره گيري از روش هاي مطلوب تدريس و استفاده مناسب از روش هاي نوين آموزشي                                                                                                       صفحه شانزدهم

ردیف  

شرح فعالیت  و روش های ارائه شده

 

اسامی دانشجویان  (۱) امتیاز ملاحظات
کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

(۱) دانشجویانی که پس از فراغت از تحصیل به عنوان عضو هیات علمی در مؤسسه جذب و یا به عنوان محقق یا دانشمند برجسته کشور مشغول به فعالیت بوده و ذینفع را به عنوان الهام دهنده خود معرفی می نمایند.